Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunene prioriterer psykisk helsetilbud

Rapportens forside 2016
Spesialisthelsetjenesten har i mange år gradvis bygget ned døgntilbudet til mennesker med psykiske helseproblemer. Men dette har skjedd uten at kommunene har bygget opp et alternativt tilbud.

Årsverksinnsatsen i kommunene på fagområdet psykisk helse- og rusarbeid, økte i liten grad fra 2008 til 2013. Men de siste årene ser vi bevegelse i kommunenes prioriteringer, og de allokerer nå flere årsverk til målgruppen. Fra 2015 til 2016 beregner vi at det har vært en økning i årsverkene på omtrent fem prosent, med en noe sterkere vekst i tjenester til barn og unge enn i tjenester til voksne. Sist gang vi så en økning på dette feltet, var fra 2007 til 2008.

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid er små tjenester i kommunene, og på landsbasis er det omtrent 14 000 årsverk. Det gjenstår et stort arbeid med å bygge opp et robust og godt tilbud til målgruppen, men kommunene ser nå ut til å være i gang.

Årets rapport

Mange tema er dekket i årets rapport. Nasjonale årsverkstall og utvikling i tid presenteres, i tillegg til hvordan årsverksinnsatsen fordeles på ulike tiltak, utdanningsgrupper, kommunestørrelse, fylke, helseforetak og helseregion. Rapporten viser også hvordan årsverkene fordeles etter hovedforløp. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten analyseres i ett kapittel, mens samarbeidet med politiet beskrives i et annet. Boligsituasjonen til målgruppen, kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester, psykososiale kriseteam, oppsøkende virksomhet, arbeidstiltak og kommunenes arbeid med selvmordsproblematikk er andre tema som dekkes i rapporten.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2007 - 31.12.2028

Kontaktperson:

Solveig Osborg Ose

Utforsk fagområdene

Kontaktperson