Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) har hatt direkte konsekvenser i kommunene, blant annet at mange har fått flere årsverk. Mange kommuner er også godt i gang med utviklingsarbeidet som er forventet. Det viser funnene i årets kartlegging av kommunalt psykisk hele- og rusarbeid i Norge, som SINTEF og Sentio utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapporten inneholder sammenstillinger og analyser av kommunenes rapportering på psykisk helse- og rusarbeid (IS-24/8). SINTEF utfører prosjektet på oppdrag for Helsedirektoratet. Den årlige kartleggingen gjennomføres om våren av SINTEF i samarbeid med Sentio AS, og rapporten utarbeides i sin helhet av SINTEF. Over tusen fagfolk i kommunene er involvert i kartleggingen, og alle landets kommuner har rapportert i 2017.

Mange tema dekkes i rapporten: årsverksinnsats, Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), brukermedvirkning, samarbeid- og ansvarsfordeling med spesialisthelsetjenesten, oppsøkende virksomhet, arbeid, døgnopphold i helse- og omsorgstjenester, psykososial oppfølging, pårørende, selvmord-, selvskading-, vold- og overgrepsproblematikk, bolig, kjøp av private helsetjenester, potensialet for ny teknologi og digitalisering, samt erfaringer med kompetanse- og ressurssenter.

Rapporten viser at trenden med økning i årsverkene innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid har fortsatt fra 2016 til 2017. Når vi tar hensyn til befolkningsveksten, er veksten fra 2016 til 2017 på 3 prosent i tjenester til voksne og 8 prosent i tjenester til barn og unge. I perioden 2008 til 2014 var det ingen økning i årsverksinnsatsen på dette fagfeltet i kommunene.

Et viktig funn er at over halvparten av kommunene oppgir at Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) har hatt direkte konsekvenser i kommunen, og den hyppigste rapporterte konsekvensen er at kommunen har fått flere årsverk. Resultatene viser at kommunene generelt har god kjennskap til planen, og mange ser ut til å være godt i gang med utviklingsarbeidet som er forventet. Et annet viktig funn er at hver fjerde eller femte kommune rapporterer at ansvarsfordelingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten rundt personer med alvorlige lidelser, ikke er tydelig. Rapporten viser også at mange kommuner ser stort potensial for økt digitalisering innen psykisk helse- og rusarbeid. Potensial for økt digital kommunikasjon finnes mellom tjenesteytere på ulike tjenestenivå, mellom tjenesteytere på samme tjenestenivå og mellom tjenestene og den enkelte bruker. Særlig fremheves behovet for digitale lavterskeltilbud og selvhjelpsverktøy for brukere med lettere psykiske helseproblemer.

Rapporten trykkes i 650 eksemplarer og sendes i disse dager ut til alle landets kommuner og til alle Fylkesmenn.

Her kan du laste ned rapporten Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017


SINTEF har siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall fra psykisk helsearbeid fra alle landets kommuner. Fra 2015 ble rapporteringen for kommunalt rusarbeid (IS‐8) slått sammen med rapporteringen for kommunalt psykisk helsearbeid (IS‐24). Den nye rapporteringen kalles IS‐24/8. Årets rapport er den tredje i den nye serien. 2015‐2017 er uten tidsseriebrudd i åsverksstatistikken.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson