Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunene svikter hus i hardt klima

Hus med flomskader som krever omfattende utbedring. Foto: SINTEF Byggforsk
Klimaendringer og ekstremnedbør gjør at bygningsmassen i deler av landet må tåle større påkjenninger enn før. Et stort ansvar for klimatilpasning ligger hos kommunene, men ikke alle følger loven som pålegger kommunen å gjennomføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser.

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) som planleggingsgrunnlag for byggesaker. ROS-analysene skal kartlegge kommunens totale risikofaktorer, deriblant økte klimapåkjenninger. Åtte av ti kommuner svarte i kommuneundersøkelsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2012 at de hadde gjennomført ROS-analyser, men størstedelen av disse var foreldet (eldre enn fire år).

Kritisk å kartlegge flom- og rasfare

For boligutbygging er det kritisk å kartlegge områder som er utsatt for ras og flom, mye vind og kombinasjoner av temperatur og nedbør som gir økt råterisiko. Da unngår man utbygging i uegnete områder samtidig som man identifiserer eksisterende bebyggelse som er spesielt utsatt.

Som en del av et doktorgradsarbeid har seniorforsker Cecilie Flyen ved SINTEF Byggforsk intervjuet utvalgte kommuner om byggeplanlegging og klimatilpasning. Noen er flinke og følger loven, mange gjør det ikke.

- Det er ulike årsaker til at ROS-analyse og klimatilpasning ikke har vært prioritert i kommunene. Det kreves en egen kompetanse for å gjennomføre ROS-analyser, og mange kommuner mangler denne kompetansen. I tillegg mangler de ressursene og hjelpemidlene som trengs for å utføre analysene, forteller Flyen, som mener at det største problemet likevel er manglende politisk fokus på klimatilpasning.

Resultatet av manglende fokus kan bli utbygging av bygninger som ikke er tilpasset et klima i endring, noe som igjen kan føre til betydelige skader og utgifter for samfunnet.

Flomødeleggelsene i Kvam i Gudbrandsdalen viste hvor avgjørende det er å ha en grundig kartlegging av mulige klimapåvirkninger. Etter at mye bebyggelse ble totalskadd av flom i 2011, ble det brukt store ressurser på å restaurere bygninger og infrastruktur. Så rammet flommen igjen i 2013, og mye av det som var bygd opp, ble ødelagt på nytt.

Krev lokal ROS-analyse

Krav om risiko- og sårbarhetsanalyser ved alle utbyggingsplaner vil kunne avdekke risiko som kommunene ikke fanger opp i sine overordnete analyser, og vil kunne gi verdifull tilleggsinformasjon for innarbeiding i kommunale planer og i beredskapsplanleggingen.

- Når man planlegger en utbygging i en kommune som ikke har gjennomført ROS-analyse, er det ekstra viktig at det stilles krav om ROS-analyse for det aktuelle området før man går videre med planene, mener Flyen.