Til hovedinnhold
Norsk English

Ta miljøvalg når du bygger

En bygnings livsløp
Illustrasjonen viser en bygnings livsløp – fra fremstilling av materialet til transport av byggevaren, bruksfase og avhendingsfase. Ill.: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk
I Byggforskserien forklarer SINTEF hva en livsløpsvurdering (LCA) og miljødeklarasjon (EPD) går ut på. Verktøyene brukes til å redusere miljøbelastning fra materialproduksjon til ferdige bygninger.

TEK10 stiller krav til at en bygning skal oppføres og driftes så den gir minst mulig miljøbelastning på naturressurser og det ytre miljø. Livsløpsvurdering (LCA - life cycle assessment) er en egnet metode for å fastsette en byggevares eller en bygnings samlede miljøbelastning over livsløpet; fra fremstilling av materialet eller bygningen, til transport, bruksfase og avhendingsfase.

Resultatet av en livsløpsvurdering for et produkt kan benyttes til å fremstille en miljødeklarasjon (EPD - environmental product declaration) for dette konkrete produktet. En EPD er et kortfattet dokument som numerisk beskriver miljøegenskapene til et produkt over livsløpet fra vugge til grav, eller for definerte deler av livsløpet.

Mer og mer brukt

To anvisninger i Byggforskserien som omhandler livsløpsvurdering (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD) er nå revidert. 470.101 Livsløpsvurdering av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper gir en innføring i metoden for livsløpsvurdering (LCA) og beskriver sentrale begreper. Den ser spesielt på bruk av metoden for å vurdere miljøbelastning for byggematerialer og bygninger i henhold til internasjonale standarder.

470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer beskriver rammeverk og framgangsmåte for å utarbeide en miljødeklarasjon (EPD) for byggevarer etter europeiske standarder.

– Bruken av LCA og EPD er de siste årene blitt mer utbredt i prosjekter, for eksempel der man ønsker å få BREEAM-sertifisering. I revisjonen av 470.101 Livsløpsvurdering av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper har vi ønsket å gjøre LCA mer konkret og forståelig for flere enn de med spesialkompetanse på området. 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer er revidert så den samsvarer med europeiske standarder for miljødeklarasjoner av byggevarer, forteller seniorrådgiver Silje Wærp ved SINTEF Byggforsk.

Egnet metode

I flere forsknings- og utviklingsprosjekter jobbes det med å finne ut hvordan man kan bygge såkalte nullutslippsbygninger (zero emission buildings). For å oppnå nullutslippsbygninger må man redusere energiforbruket i driftsfasen og se på muligheten for energiproduksjon i bygningen. Det er også nødvendig å se på hvordan man kan redusere byggematerialenes "innebygde" klimagassutslipp.

LCA er en egnet metode for å analysere nullutslippsbygninger. Gjennom en LCA får man i tillegg til klimagassutslipp belyst andre potensielle miljøpåvirkninger som byggematerialene eller bygningen kan ha. En EPD viser klimagassutslipp fra konkrete produkt, og vil også være relevant når man skal beregne hvordan klimagassutslipp fra byggematerialene kan reduseres.

Kompletterer annet stoff

Anvisningene om LCA og EPD kompletterer mye annet ferskt stoff i Byggforskserien om materialers miljøegenskaper. Dette stoffer er tilgjengelig under temaet Ytre miljø, livsløpsvurderinger og miljødata.

– SINTEF Byggforsk arbeider også med mer stoff om LCA, der vi skal gå mer inn i metodiske problemstillinger og vise eksempler på beregning. Vi mener dette er nyttig stoff for alle som arbeider med å redusere bygningers miljøbelastning – det kan være miljørådgivere, prosjekterende og produsenter, sier Wærp.