Til hovedinnhold
Norsk English

Også modulbygg trenger prosjektering

Modul
Byggeprosjekter med moduler bør ikke forringes av manglende eller utilfredsstillende prosjektering og utførelse av arbeid som gjøres på byggeplassen. (Illustrasjonsfoto)
Bygningstekniske problemer i prosjekter med prefabrikkerte moduler har avslørt manglende detaljprosjektering og mangelfull utførelse. Konsekvensen kan bli at modulbygg får et ufortjent dårlig rykte.

Det kan virke som enkelte byggherrer tror at ordinær bygningsteknisk detaljprosjektering kan utelates når det anvendes prefabrikkerte bygningsmoduler, og at man ikke skiller klart nok mellom produkt og prosjekt.

Moduler er byggevare

Prefabrikkerte bygningsmoduler er per definisjon en byggevare som bringes til byggeplass. Og som for andre byggevarer skal produktegenskapene være dokumentert i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).

Ytelseskravene som stilles til bygningsmoduler avhenger av bygningstype og det enkelte byggeprosjekt, men uansett skal fabrikkproduksjonen være underlagt en kvalitetskontroll som overvåkes av et uavhengig kontrollorgan.

Det som skjer av arbeid på byggeplassen er en annen sak, her er det reglene for prosjektering og kontroll av byggearbeider i henhold til byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK) som gjelder.

Krever normal bygningsprosjektering

Egenskapene til prefabrikkerte bygningsmoduler i et byggeprosjekt kan i stor grad være dokumentert gjennom en teknisk godkjenning for modulsystemet. Godkjenningen dekker da standard materialbruk, standard konstruksjonsoppbygning og standard konstruksjonsdetaljer.

Modulprodusenten vil eventuelt også kunne dokumentere spesielle tilpasninger av standardmoduler som gjøres for hvert enkelt byggeprosjekt. Men foruten at moduler skal plasseres på en fundamentering med tilhørende infrastruktur, skal de som oftest også suppleres på byggeplass med bl.a. et eget takoverbygg og utvendig adkomst i form av trapper, ramper og eventuelt en svalgangkonstruksjon.

Også innvendig montasje av mange tekniske installasjoner gjøres i praksis på byggeplass. Alt dette krever en egen detaljprosjektering og byggeplasskontroll i hvert enkelt prosjekt.

Negativt fokus på moduler

I den senere tid er det blitt økt fokus på den voksende bruken av prefabrikkerte bygningsmoduler i norske byggeprosjekter. Og i flere sammenhenger trekkes det frem eksempler på mangelfull kvalitet og problemer knyttet til dårlig utførelse og håndverk.

Det viser seg da at slike eksempler nesten alltid er knyttet til arbeid som er gjort på byggeplass, ikke til kvaliteten på selve modulene. Det kan være utilfredsstillende fundamentarbeider eller mangelfulle takoverbygg. Men også mangelfull overordnet brannteknisk prosjektering forekommer.

Tiltakshaver må være bevisst

Negativ omtale av prosjekter med prefabrikkerte bygningsmoduler knyttes også ofte til utenlandske produsenter. Det påpekes at i slike prosjekter anvendes det i stor grad utenlandsk arbeidskraft med liten kompetanse når det gjelder norske krav og byggemetoder for de arbeidene som gjøres på byggeplass.

Som tiltakshaver må man være bevisst på at ansvarlig prosjekterende og kontrollerende har den nødvendige kompetansen når det gjelder norske byggeregler og -metoder. Og selv om utenlandske produsenter kan levere gode modulkonstruksjoner er det ikke selvsagt at produsenten har tilstrekkelig lang erfaring og kompetanse til å være totalentreprenør, eller til å være en god prosjekterende og utførende for et norsk byggeprosjekt.

Teknisk godkjenning for modulsystemer

SINTEF Byggforsk utarbeider SINTEF Teknisk Godkjenning som dokumentasjon av bygningsmodulers egenskaper, noe som inkluderer overvåkende kontroll av produksjonen i fabrikk.

Det betyr at SINTEF Byggforsk vurderer alle delproduktene og konstruksjonsdetaljene som beskrives i godkjenningsdokumentet, og som inngår i modulsystemets standardløsninger. Vurderingene gjøres mot de krav som stilles i DOK, i byggteknisk forskrift (TEK), og de minstekrav til kvalitet som SINTEF Byggforsk anbefaler.

En SINTEF Teknisk Godkjenning er en bekreftelse på at modulkonstruksjonen med tilhørende standard monteringsdetaljer er funnet egnet til bruk i Norge for de bruksområder som godkjenningen angir.

En slik godkjenning vil dermed i det vesentligste dekke detaljprosjekteringen av selve modulenes oppbygning, men må ikke mistolkes i den forstand at man regner med at SINTEF Byggforsk har vurdert noen av de øvrige konstruksjoner og konstruksjonsdetaljer som inngår i et byggeprosjekt.

At det ferdige bygget totalt sett har tilfredsstillende bæreevne, sikkerhet ved brann, lydisolasjon, energieffektivitet, og at øvrige krav i TEK samt kontroll av byggearbeider på byggeplass er ivaretatt, må dokumenteres spesifikt i hvert enkelt byggeprosjekt.

Mange fordeler med modulbygg

Bruken av prefabrikkerte bygningsmoduler har flere fordeler, som for eksempel kortere byggetid, innendørs produksjon i tørt klima, og fabrikkproduksjon i henhold til et etablert system for produksjonskontroll. Da bør ikke byggeprosjekter med moduler forringes av manglende eller utilfredsstillende prosjektering og utførelse av de arbeidene som gjøres på byggeplassen.

FAKTA

Det er fullt mulig å redusere omfanget av byggskader og prosjekteringsfeil i Norge, og dermed oppnå økt kvalitet og produktivitet. Kunnskap og kommunikasjon er sentrale stikkord. Systematisk kunn­skapsformidling og erfaringstilbakeføring kan gi samfunnsøkonomiske besparelser i milliardklassen. SINTEF Byggforsk ønsker med artikkelserien "Unngå byggskader" å fokusere på temaene byggkvalitet, byggskader og byggeprosess. Artikkelserien vil formidle råd om hvordan man sikrer bruk av riktige løsninger, materialer og konstruksjoner med Byggforskseriens anvisninger som fundament.

Byggforskserien – byggenæringens kvalitetsnorm

Byggforskserien er en komplett kilde til byggetekniske løsninger, og inneholder tilrettelagte erfaringer og resultater fra SINTEF Byggforsks egen og byggenæringens praksis og forskning. Anvisningene tilfredsstiller funksjonskravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) – og er et sentralt verktøy for å sikre at norske bygninger utføres i samsvar med forskriftene.

 

 

Kontaktperson