Til hovedinnhold
Norsk English

Norge får senter for klimatilpasning

Klima 2050
SFI Klima 2050 har store ambisjoner om å utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Ill.: SINTEF Byggforsk
Norges forskningsråd annonserte fredag opprettelsen av 17 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFI Klima 2050 er ett av disse, og dermed får landet endelig et senter for klimatilpasning av det bygde miljø.

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI Klima 2050 – «Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure» har som hovedmål å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø.

Senteret vil adressere både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Svært høyt nivå

Konserndirektør Hanne Rønneberg ved SINTEF Byggforsk tar tildelingen av SFI-status til Klima 2050 som en bekreftelse på at miljøet er i forskningens elitedivisjon.

– Forskningsrådet har fremhevet at kvaliteten på SFI søknadene har vært på et svært høyt nivå, og vi får altså tilslag på vår søknad i konkurranse med 56 andre svært gode kandidater, sier Rønneberg.

Grunnlaget for SFI Klima 2050 er lagt gjennom mange år med næringsrettet forskning på effekter av klimapåkjenninger, blant annet gjennom Klima 2000-programmet (2000-2007).

– Vi har de beste forskerne, lange og gode tradisjoner innen klimaforskning, og ett av Europas mest moderne forsøkslaboratorium innen klimapåkjenninger på bygninger. Vi gleder oss til samarbeidet med sterkt motiverte partnere i konsortiet, sier Rønneberg.

– Løsningene må utvikles nå

En lang rekke ekstremværhendelser de siste årene har vist oss hvor sårbare samfunnet er når bygninger og infrastruktur settes på alvorlige prøver. Når vi vet at forventet levetid på nye bygninger, veier og jernbane er fra 40 til over 100 år, må løsningene ifølge SINTEF og NTNU utvikles nå.

– Ved å løse dagens problemer er vi bedre rustet til å møte framtidens klimautfordringer, sier dekanus Ingvald Strømmen ved NTNUs Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, og viser til høstens flomhendelser blant annet i Odda som bekreftelse på aktualiteten til forskningssentret.

Muliggjør langsiktighet

SFI-statusen gir mulighet til langsiktig forskning i nært samarbeid med næringsliv og andre forskningspartnere med mål om å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft innen klimatilpasning. Konsortiets sammensetning er viktig for å kunne redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer.

– Klima 2050 vil bli en svært verdifull arena for utvikling av nye og robuste løsninger for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur, spesielt i lys av framtidig risiko knyttet til et klima i endring – og behovet for geografisk differensierte løsninger, sier direktør Kim Robert Lisø i Skanska.

Sterkt lag

Vertsinstitusjon for Klima 2050 er SINTEF, og senteret vil ledes i samarbeid med NTNU. Sjefforsker Berit Time ved SINTEF Byggforsk er senterleder, med professor Tore Kvande ved NTNU som forskningsansvarlig.

SINTEF og NTNU samarbeider med et sterkt lag i Klima 2050. Forskningspartnere er Handelshøyskolen BI, Meteorologisk institutt og Norges geotekniske institutt (NGI). Bedriftspartnerne omfatter viktige deler av norsk bygningsindustri; konsulenter, entreprenører og byggevareprodusenter: Skanska Norge AS, Multiconsult AS, Mesterhus Norge A/L, Norgeshus AS, Saint-Gobain Byggevarer AS, Isola AS og Spenncon AS. Senteret har også med offentlige byggherrer og eiendomsutviklere: Statsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS. Viktige er også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Finans Norge (FNO).

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Kontaktperson