Til hovedinnhold
Norsk English

Kuttet ventetider ved Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har virksomhet på 42 steder i Hedmark og Oppland. Opptaksområdet er 49 kommuner. Foto: Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet har redusert ventetiden for ryggpasienter med 30% gjennom bruk av våre prinsipper for å effektivisere driften.

Det var tilbake i 2008 at Sykehuset Innlandet og kirurgisk avdeling innledet arbeidet med å etablere fundament for å jobbe smartere med kontinuerlig forbedringer.

Noe av bakgrunnen for dette arbeidet var blant annet knyttet til lange ventelister kombinert med økende aktivitet. Andre sentrale utfordringer var økonomiske begrensninger, tungt byråkrati og økende rapporteringskrav. Det var noe av antatte årsaker til at prosedyrer ikke ble fulgt, dårlig opplevd medarbeidermedvirkning og høyt sykefravær.

Utgangpunktet for samarbeidet med SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) var antakelsen om at det var mulig å overføre erfaringer fra industrimiljøet på Raufoss for å møte de identifiserte utfordringene ved sykehuset. Samarbeidet med SRM/Lean Lab Norge ble innledet i 2011. De overordnede målene for samarbeidet var:

  • Mindre ventetid for pasientene
  • Bedre flyt og bedre kvalitet i planlagte pasientforløp
  • Mindre variasjon i kvaliteten på behandlingstilbudet
  • Bli modellsykehus for LEAN i helse


Sykehuset på Innlandet mye å lære av industrimiljøet på Raufoss

– Utgangspunktet for tanken om å etablere et samarbeid med industrimiljøet på Raufoss var at de har vært tvunget til å tenke kontinuerlig forbedring i flere tiår. De har forholdt seg til økende krav fra kunden, vist omstillingsevne og fleksibilitet. Her ligger mye erfaring som vi kan dra nytte av for å sikre effektiv drift ved sykehuset.

Sykehuset Innlandet, prosjektpresentasjon

Pilotprosjektet

Oppstartsområder i pilotprosjektet var operasjonsflyt for ryggpasienter (oppstart september 2012). Målet var blant annet å øke kapasiteten for ryggoperasjoner fra 2 – 3 operasjoner per dag.

Lean-metoden er et verktøy for å fjerne sløsing og det som er unyttig i en arbeidsprosess, og slik gjøre prosessen raskere og bedre. Metoden er kjent fra bilindustrien, og ble opprinnelig utviklet av bilprodusenten Toyota. Til tross for betydelige forskjeller mellom bilproduksjon og sykehusdrift, er mange av prinsippene i Lean-modellen overførbare til de fleste virksomheter – både innen industri, offentlig sektor og annet.

I prosjektet sammen med Sykehuset Innlandet ble rutiner og prosedyrer gjennomgått grundig, for å luke vekk tidstyver som forsinker utredning og behandling av pasientene. For å finne disse ble det gjennomført en rekke såkalte verdistrømsanalyser, med gjennomganger av reelle pasientforløp, fra pasientene ankommer sykehuset til nødvendig behandling er gjennomført. I verdistrømsanalysen deltok alle yrkesgrupper på sykehuset, fra sykepleier, leger, kirurger, renholdere og så videre.

I løpet av prosjektperioden oppnådde avdelingen en økning av kapasiteten fra 2 – 3 ryggoperasjoner, i henhold til det definerte målet for prosjektet (2013). Det var også en bred tilslutning for prosjektet blant de ansatte som var involvert i prosjektet. I forbindelse med en medarbeiderundersøkelse i prosjektperioden kom det fram at:

  • Enhetens mål var godt kjent for 64% av ansatte
  • 70% visste hvordan de skal bidra til å nå målene
  • 51% mente at avdelingen jevnlig evaluerer hvordan avdelingen ligger an i forhold til sine mål
  • 59% svarte at de arbeider effektivt i sin enhet


Med Lean ble ventetiden redusrert fra 6 timer til 20 minutter

– Nå tar ambulansepersonalet pasienten rett til røntgen, og hjelper til å få tatt bildet før pasienten fraktes videre til post. Dette tar ca 20 minutter. Tidligere har denne pasientgruppa ofte blitt liggende i akuttmottaket og gjennomsnittstida har vært på 6 timer. Det er en voldsom forbedring. I tillegg har Lean-metoden har vært overraskende nyttig som for eksempel for å vise hvor det er dobbeltarbeid.

Leder for kirurgisk avdeling ved Sykehuset Innlandet, Ellen Pettersen


Etter pilotprosjektet som ble innledet i 2011 har Sykehuset Innlandet overført sine erfaringer med Lean på andre områder i sykehuset.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson