Til hovedinnhold
Norsk English

Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn?

Kjønnsforskjeller i sykefraværet kan ikke forklares med dårlige holdninger, lav arbeidsmoral, dobbeltroller, trippelroller eller for mange krav og forventninger til kvinner. Bak kjønnsforskjellene ligger det et komplekst bilde av biologiske kjønnsforskjeller, stereotype kjønnsroller, sosiale strukturer og et sterkt kjønnssegregert arbeidsmarked.

En gruppe forskere ved SINTEF og NTNU har gått gjennom hundrevis av forskningsartikler og samlet forskning om kvinners arbeidshelse og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet fra medisin, biologi, sosiologi, psykologi og økonomi. En flerfaglig tilnærming er nødvendig for å forstå kvinners sykefravær, skriver forskerne.

Forskningsfeltet rundt kvinners arbeidshelse er omfattende og kunnskapen er fragmentert ved at ulike forskningstradisjoner drar i ulike retninger. I rapporten sorteres forskningstemaene på individnivå, på familienivå, på arbeidsplass, i arbeidsmarkedet og i samfunnet generelt.

Kvinner har annen helse og får andre sykdommer og plager enn menn, og de mestrer stress, smerter og sykdom på en annen måte enn menn. Felles for mange av diagnosene på kvinners sykdommer er at de sier mer om symptomene enn om sykdomsårsakene, og at de blir merkelapper for tilstander med lav medisinsk status.

Menn har etter hvert kommet på banen når det gjelder omsorgen for barn, men det har ikke skjedd så mye med fordelingen av husarbeid. Kvinner med høy utdannelse og lang arbeidstid gjør mindre husarbeid, både fordi mannen hjelper til mer og fordi familien kjøper hjelp i hjemmet.

Årsaken til at vi fortsatt vil ha et kjønnssegregert marked er at kvinner fortsetter å velge tradisjonelt.I arbeidsmarkedet er hovedstrukturen helt tydelig, kvinner jobber i omsorgsarbeid og menn jobber med teknologi. Markedet har betydelig lavere betalingsvillighet for omsorgsarbeid enn for teknologi, så menn tjener mer enn kvinner. Kvinnedominerte yrker gir generelt større belastning enn i mannsdominerte yrker, både fysisk og psykisk. 

Last ned rapporten fra prosjektets hjemmeside.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.09.2013 - 15.02.2014

Kontaktperson:

Solveig Osborg Ose

Utforsk fagområdene