Til hovedinnhold
Norsk English

Manglende kommunale tilbud innenfor psykisk helse og rus

SINTEF har levert baselineundersøkelser for samhandlingsreformen for døgnpasienter i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). De to undersøkelsene viser at det er få feilplasseringer ved døgninstitusjonene, men at mange kommuner ikke har tilstrekkelige tilbud til disse pasientgruppene når de skal utskrives fra døgnbehandling.

Datainnsamlingen og analysene er gjennomført som to separate undersøkelser og presentert i to rapporter:

Datagrunnlaget som presenteres i disse rapportene utgjør baseline for samhandlingsreformen for døgnpasienter i PHV og TSB. Det er samlet inn informasjon om 2 358 pasienter i PHV og 1139 pasienter i TSB, og dette utgjør hhv 65 prosent og 71 prosent av alle pasientene som var innlagt i disse institusjonene den 20. november 2012.

Psykisk helsevern

Baselinerapporten for psykisk helsevern konkluderer med at det er få pasienter i døgninstitusjonene i psykisk helsevern som vurderes å være feilplassert ved at de burde hatt et annet tilbud ut i fra tilbudene som i dag eksisterer. Ved å bygge ut det kommunale tilbudet i riktig retning, kan sannsynligvis innleggelser i døgnbehandling forebygges for 25 prosent av pasientene.

Det er flere som har behov for poliklinisk behandling i psykisk helsevern enn dem som får det blant døgnpasientene, men det er særlig kommunale tjenester det er udekkede behov for.

Rus

Baselinerapporten for rusbehandlingen (TSB) konkluderer med, som innenfor psykisk helsevern, at det er relativt få pasienter i døgninstitusjonene som vurderes å være feilplassert ved at de har fått ett tilbud, men har behov for et annet.  40 prosent av av døgnpasientene har behov for et poliklinisk tilbud i TSB etter utskriving, og tre av fire av disse vil sannsynligvis få et tilbud.

Døgnpasientene i TSB har en god del udekkede behov for kommunale tjenester, Særlig gjelder dette kommunalt botilbud uten tilsyn eller bemanning, men for mange pasienter er det usikkert om et slikt tilbud vil være på plass ved utskrivning. Ved å bygge ut det kommunale tilbudet i riktig retning, kan sansynligvis innleggelser i døgnbemanning forebygges for ti prosent av pasientene.

Dette gjelder særlig bolig, både med og uten bemanning. Det er også udekkede behov i pasientpopulasjonen for andre kommunale tjenester, som arbeids- og aktivitetstiltak. NAV ser ut til å dekke behovene for inntektssikring for nesten alle pasientene.

Kontakt

Prosjektleder Solveig Osborg Ose, avd. Helse

Last ned rapportene

Les mer

  • Pasientkartlegging psykisk helsevern
  • Pasientkartlegging tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Utforsk fagområdene

Kontaktperson