Til hovedinnhold
Norsk English

Jobbstrategien: Hvordan få flere unge med nedsatt funksjonsevne i arbeid?

Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Foto: Karin Dyrstad
I 2012 la regjeringen fram en egen jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Hovedmålgruppen er personer under 30 år, og omfatter også personer med nedsatt funksjonsevne som ikke har nedsatt arbeidsevne. SINTEF har evaluert implementeringen av Jobbstrategien. Målet med Jobbstrategien var å få flere unge med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid, og spesielt å sikre en god overgang fra utdanning til arbeid.

Hensikten med evalueringen har vært å undersøke hvordan implementeringen av Jobbstrategien har foregått. Sentrale problemstillinger har vært å finne ut hvordan arbeidet er organisert, kjennetegn, operasjonalisering og prioritering av Jobbstrategiens målgruppe, og bruk av ulike virkemidler som mentorordning, tilretteleggingstilskudd og tilretteleggingsgaranti.

Som en del av strategien ble det opprettet egne stillinger i hvert fylke, en fylkeskoordinator og en arbeidslivscoach. De mest sentrale datakildene har vært intervju med fylkeskoordinatorer og arbeidslivscoacher og spørreundersøkelsen til NAV‐kontorene. Intervju med ansatte ved NAV‐kontorene er også en viktig kilde.

Iverksettingen av Jobbstrategien er i all hovedsak organisert gjennom stillingene som ble opprettet. Det er imidlertid stor variasjon i hvordan fylkeskoordinatorene og arbeidslivscoachene har fylt stillingene i de ulike fylkene, og hvilket nivå de jobber på. Flere steder ser det ut til at det er utviklet gode arbeidsmetoder og modeller for samarbeid, som bør videreutvikles.

I noen få kommuner er det opprettet Jobbstrategi‐team ved NAV‐kontoret. Flertallet av NAV‐kontorene har faset Jobbstrategien inn i det generelle arbeidet som gjøres for ungdomsgruppa. Ungdom er en prioritert gruppe ved de aller fleste NAV‐kontorene. Flertallet i målgruppa har en kombinasjon av psykiske lidelser, sosiale problemer og lav utdanning.

De nye virkemidlene beskrives som gode, men er lite brukt. Så langt er utdanning det mest brukte tiltaket, fulgt av arbeidspraksis i skjermet og ordinær virksomhet.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2013 - 01.01.2014

Kontaktperson:

Solveig Osborg Ose

Kontakt

Ansattinfo mangler 

Utforsk fagområdene