Til hovedinnhold
Norsk English

Kan tidlig oppfølging redusere risikoen for uførhet og langtidssykefravær?

Helsefremmende Trondheim er kommunens satsing på helsefremmende arbeidsplasser.
SINTEF har gjennomført en følgeforskning av Trondheim kommunes sykefraværsarbeid, på oppdrag fra Helsefremmende Trondheim. Hensikten har vært å skaffe ny kunnskap om oppfølging av sykemeldte – etter endringene i IA avtalen i 2011.

Trondheim kommune har et relativt høyt sykefravær (10-11 prosent) sammenliknet med andre storbyer i Norge. Samtidig har kommunen over 200 tilfeller av nye uføre hvert år. Denne utviklingen bekymrer kommunen, både når det gjelder de ansattes helse, arbeidsmiljø, tjenesteproduksjonen og økonomi. Trondheim kommune og Trondheim Kommunale Pensjonskasse har derfor ønsket å se på hvordan den nye IA-avtalen og endringene i arbeidsmiljøloven kan bidra til å forbedre oppfølgingen av de sykemeldte.

SINTEF har fått i oppdrag å gjennomføre et følgeforskningsprosjektet med kartlegginger blant sykmeldte i kommunen, intervjuer og diskusjoner med et tilfeldig utvalg enhetsledere og jevnlige arbeidsmøter med kommunen. Prosjektet har avdekket et stort potensial i sykefraværsarbeidet.

Følgeforskningsprosjektet gir følgende anbefalinger til kommunen:

  • Lederne må få hjelp til å vri ressursene over på forebyggingsarbeidet heller enn på oppfølgingsarbeidet.
  • Ha gode rutiner for å identifisere ledere som ikke fungerer på en god måte.
  • Sett i gang et arbeid der alle arbeidsmiljøgruppene går systematisk gjennom Arbeidsmiljølovens § 4-1 til § 4-2 og sjekk om bestemmelsene er oppfylt for alle ansatte.
  • Personaltjenesten bør utarbeide en klar og enkel rutine for håndtering av hyppig korttidsfravær.
  • Ta tak i ansatte med gjentakende langtidsfravær der årsaken typisk varierer fra gang til gang.
  • Start et prøveprosjekt der det gis midler til velferdspermisjon tilsvarende sykepengebeløpet i arbeidsgiverperioden.
  • Etabler en lavterskel mestringstjeneste som tar tak i ulike livsmestringsproblem blant ansatte, før de utvikler seg til lettere psykiske lidelser.

Følgeforskningsprosjektet er gjennomført på oppdrag fra Helsefremmende Trondheim. Trondheim kommune og Trondheim kommunale Pensjonskasse finansierer halvparten av følgeforskningen.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.06.2012 - 16.12.2013

Kontaktperson:

Solveig Osborg Ose

Utforsk fagområdene