Til hovedinnhold
Norsk English

Sjømatnæringen skaper verdier for 46,5 milliarder kroner

For hver krone som ble skapt i norsk sjømatnæring, ble det skapt 66 øre i øvrig næringsliv. (Foto: Steinar Johansen)
Norsk sjømatnæring bidro i 2010 med en total verdiskaping i form av bidrag til BNP på ca. 46,5 mrd. NOK, en sysselsetting på ca. 44 000 årsverk og en produksjonsverdi på ca. 137 mrd. NOK.

Virkninger av den havbruksbaserte verdikjeden
Den havbruksbaserte verdikjeden inkluderer avl, settefisk, matfisk, fiskeforedling (basert på oppdrettet fisk og skalldyr), oppdrett av skjell og skalldyr og eksport-/handelsleddet, samt leverandører av varer og tjenester til de ulike delene av denne verdikjeden.

Den havbruksbaserte verdikjeden sysselsatte i 2010, inkludert ringvirkninger, ca. 21 100 årsverk. Dette er en økning på ca. 300 årsverk fra 2009. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP), inkludert ringvirkninger, fra den havbruksbaserte verdikjeden var i 2010 ca. 27,2 mrd. NOK. Dette tilsvarer en økning på hele ca. 6,6 mrd. NOK fra 2009 og skyldes i stor grad høye priser per kilo for oppdrettet laks og ørret gjennom hele året.

Virkninger av den fiskeribaserte verdikjeden
Den fiskeribaserte verdikjeden inkluderer fangstleddet, fiskeforedling(basert på villfisk/skalldyr/skjell) og eksport-/handelsleddet, samt leverandører av tjenester og utstyr til de ulike delene av denne verdikjeden.

Den fiskeribaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger, i 2010 ca. 24 200 årsverk totalt. Dette er en nedgang på ca. 250 årsverk fra 2009. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP), inkludert ringvirkninger, fra den fiskeribaserte verdikjeden var i 2010 på ca. 20,4 mrd. NOK. Dette er en oppgang på ca. 0,6 mrd. NOK fra 2009.

Applikasjon
Nytt for 2012 er at det er utviklet en applikasjon som viser resultatene fra årets analyse grafisk. Herunder for norsk sjømatnæring samlet, men også for den havbruksbaserte- og den fiskeribaserte verdikjeden. Applikasjonen viser også betydningen av norsk sjømatnæring for norsk økonomi opp mot annet norsk næringsliv.

Applikasjonen kan enten kjøres direkte i nettleseren ved å klikke på bildet under. (Krever at du har innstallert Adobe Flash Player.) 

Eller den kan lastes ned som et program og installeres direkte på pc-en din. Da behøver du først å installere Adobe Air  før du deretter laster ned programmet fra denne linken.

  Link til flash-visning av ringvirkningsanalysen

Verdiskaping per sysselsatt
Et interessant perspektiv på den enkelte næring sitt bidrag i nasjonaløkonomien, er næringen sin verdiskaping per årsverk. Dette perspektivet sier hvor mye verdiskaping (bidrag til BNP) en næring får ut av den knappe faktoren arbeidskraft. Nasjonaløkonomisk sett kan en si at det er ønskelig å benytte arbeidskraften i næringer hvor verdiskapingen (bidrag til BNP) er høy.

Verdiskaping (bidrag til BNP) per årsverk i de tre delene av sjømatnæring, fiske og fangst, akvakultur og fiskeforedling, viser svært forskjellig utbytte av arbeidskraften som benyttes. For 2010 hadde de tre delene følgende verdiskaping (bidrag til BNP) per årsverk:

  • Fiske og fangst 0,99 mill. NOK/årsverk
  • Akvakultur 2,68 mill. NOK/årsverk
  • Fiskeforedling 0,54 mill. NOK/årsverk

Gjennomsnittlig verdiskaping (bidrag til BNP) per årsverk for Fastlands-Norge var i 2010 ca. 0,98 mill. norske kroner.

Nasjonalregnskapet baserer sin næringsinndeling på den internasjonale standarden for næringsinndeling kalt NACE. Nasjonalregnskapet har to publiseringsnivåer i sin næringsinndeling, 38 og 64 næringsgrupper. Til denne analysen spesialbestilles data etter en næringsinndeling med 50 næringsgrupper. Av disse næringsgruppene i 2010, rangeres, i forhold til verdiskaping (bidrag til BNP) per årsverk, akvakultur som nummer fire, fiske og fangst som nummer 12 og fiskeforedling som nummer 37.

Tidligere analyser
Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse er en del av en serie ringvirkningsanalyser av norsk sjømatnæring som har blitt gjort siden 2003. Klikk her for mer informasjon om de tidligere rapportene.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

25.01.2012 - 30.06.2012

Utforsk fagområdene