Til hovedinnhold
Norsk English

Ringvirkningsanalyser for fiskeri- og havbruksnæringen

SINTEF har siden 2002 gjennomført årlige nasjonale analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning på oppdrag fra ulike kunder.

Ved særskilt tilpasning av data som får frem de respektive verdikjedene for fiske/fangst og havbruk, samt bruk av en tilpasset kryssløpsmodell over den norske økonomien, har man i de årlige rapportene kunnet presentere omfanget av enkeltnæringer og verdikjeder i fiskeri- og havbrukssektoren samt ringvirkninger i form av leveranser/underleveranser fra næringslivet ellers.

I tillegg til den nasjonale analysen har man de siste årene også utviklet analysene på flere nivå; regionalt, for enkelte fylker og for enkeltselskap.

Rapportene fra disse analyseprosjektene har oppnådd stor interesse både i næringen selv, i forvaltningen og ellers. Det er mange som venter på resultatene fra år til år. Med en så pass lang ubrutt tidsserie som nå er bygget opp, åpner det seg også stadig større muligheter for å gjøre analyser av trender og utvikling over tid. 

Resultatmål

Å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen. Både den samlede nasjonale betydningen av næringen, og også betydningen i og mellom sentrale regioner i Norge  fremgår av analysene.

Forventet nytteverdi

En analyse av næringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning er svært interessant for både aktører i næringen og ikke minst lokale og regionale myndigheter. Resultatene vil typisk si noe om fiskeri- og havbruksnæringens innretning i de ulike geografiske regionene, samt skille mellom ringvirkninger som genereres i egen region og ringvirkninger i andre regioner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2018 - 01.05.2020