Til hovedinnhold
Norsk English
SINTEF Energi - Årsrapport 2020

Vi former fremtidens bærekraftige energiløsninger

Hvem er vi og hva gjør vi?

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen og infrastrukturen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester.

SINTEF, globalt og lokalt

For å støtte opp om FNs Bærekraftmål utfører SINTEF Energi verdensledende energiforskning innen områder som havvind, sol, bioenergi, batterier, smart grids, elkraftkomponenter, markedsmodeller for vannkraft, energieffektivisering, utslippsfri transport, hydrogen, CCS, samt lavutslipp olje og gass. I tett samarbeid med industrien bidrar vår forskning til å styrke norsk konkurransekraft internasjonalt.

Verdensledende løsninger

Vi tilbyr verdensledende laboratorier og testing, digitale løsninger og programvare. Vi har en sterk posisjon i EUs rammeprogram, og er involvert i syv av Forskningsrådets Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og leder et petrosenter for lavutslipp på norsk sokkel.

2020 var annerledesåret

Dette var annerledesåret der mange rundt om i verden har bekymret seg for helse og økonomi, og fremtiden til familie og venner. 2020 har også vært året da vi har vist at vi samlet kan møte fremtiden og gjøre den enda bedre.

SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

SINTEF sin visjon er «Teknologi for et bedre samfunn» og SINTEF Energis formål er å forme fremtidens klimateknologi og bærekraftige energiløsninger. Bærekraft er derfor kjernen i all vår aktivitet. Klikk på ett av målene for å lese om hvordan vi bidrar.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Ren energi til alle

Når vi jobber med ulike energiløsninger er det avgjørende at det bidrar til et lavt klimafotavtrykk, høy forsyningssikkerhet, men også at løsningen er effektiv og økonomisk. De aller fleste av våre forskningsprosjekt bidrar til mål nummer 7.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Stoppe klimaendringene

Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom vi skal unngå store klimaendringer. Når vi jobber med nye bærekraftige energiløsninger som erstatter mindre miljøvennlige, og løsninger som kutter utslipp så bidrar vi direkte til mål nummer 13.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Innovasjon og infrastruktur

Infrastruktur for energiforsyning, både på land og offshore, er sentrale funksjoner for robuste samfunn. Flere av SINTEF Energis prosjekter bidrar til å bygge solid infrastruktur, i tillegg til mer innovativt næringsliv. Flere av våre prosjekter innen energieffektivisering i industrien bidrar også til mer bærekraftig industrialisering.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Bærekraftige byer og samfunn

SINTEF Energi jobber med smarte byer og lavutslippstransport. Dette bidrar til mer bærekraftige byer med mer robust infrastruktur.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Liv på land

SINTEF Energi jobber med energiløsninger som tar hensyn til naturen. Vi har spesielt lang erfaring med dette innen vannkraft.
Hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål

FIThydro

Miljødesign av vannkraft

Miljødesign er en metode som tar hensyn til natur og samfunn når man utvikler nye energiprosjekter. I EU-prosjektet FIThydro utvikler forskerne nye løsninger for hvordan forholdene for fisk i elver med vannkraft kan forbedres samtidig som kraftproduksjonen ikke blir negativt påvirket. Forskere fra SINTEF Energi har blant annet lansert en wiki som viser fram tiltak, metoder og verktøy for fiskevennlig vannkraft.

Hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål

Nye gasser for GIS

Alternativer til verdens sterkeste klimagass

Gassisolerte koblingsanlegg (GIS-anlegg) er essensielle komponenter i kraftsystemet. GIS-anlegg brukes ved knutepunkt, som trafostasjoner, og inneholderbrytere som styrer strømmen i nettet. SF6 brukes i GIS fordi den har svært god elektrisk isolasjonsevne. Dessverre er SF6 også den sterkeste klimagassen vi kjenner til. Ved å finne en god erstatning til SF6 kan miljøavtrykket til Norges og verdens koblingsanlegg reduseres kraftig.

Hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål

OPWIND

Rimelig energi fra havvind

OPWIND utvikler kunnskap og verktøy for optimalisert styring av havvindparker. Målet er økt effektivitet slik at havvind blir billigere og dermed mer lønnsomt. Den grunnleggende ideen er at en overordnet styring av hele parken vil gi et bedre resultat enn uavhengig styring av hver enkelt turbin. Den overordnede styringen tar hensyn til hvordan vindforholdene og turbinene i parken gjensidig påvirkes av hverandre. Dette kan kvantifiseres gjennom målinger og beregninger.

Hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål

HighEFF

CO2 som kjølemedium

Ifølge the «Drawdown project» er det viktigste enkeltstående klimatiltaket å bytte kjølemedium i air conditioning, varmepumper og kjøleanlegg rundt om i verden. Disse inneholder HFK-gass som er en sterk klimagass. Rundt om i verden benyttes disse gassene fremdeles i stort omfang. En nedfasing i bruk av sterke HFK-gasser vil bidra til 0,5 grader unngått temperaturøkning. Siden 80-tallet har SINTEF sammen med NTNU forsket på bruk av CO2 som naturlig kjølemedium (i denne sammenheng ikke en drivhusgass).

Hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål

NCCS

CO2-fangst og retur

CO2- fangst og retur, også kalt CCS, er en teknologi som fanger, transporterer og lagrer CO2- en trygt under bakken – man sender det tilbake til dit det kom fra. For å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C er det ikke nok å kutte utslipp, vi må i fremtiden også fjerne dem. CCS er den eneste teknologien som kan gi bransjer som stålindustri, gjødselsproduksjon og sementfabrikker null CO2-utslipp.

SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

SINTEF i Norge.svg

SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

Tine meieri i Bergen

Da TINE skulle redusere både klimagassutslipp og energibehov på sitt nye meieri involverte de FME HighEFF, som forsker på energieffektivisering i industrien. Sammen med TINE har HighEFF vært med å identifisere varmepumpeteknologi som reduserer klimagasutslipp og energibehov med 40%, eller tilsvarende 250 husstander i året. Varmepumpen som brukes i meieriet er levert av Hybrid Energi AS, som også er partner i FME HighEFF. Dette arbeidet vant den prestisjetunge Heat Pump City of the Year prisen under HeatPumpForum 2019.
SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

ArbaFlame fra Norge til Europa

I 2016 arrangerte SINTEF Energi en workshop innen bioenergi i Brussel. I møtet ble flere prosjekter utviklet. Det ene ble prosjektet ArbaHeat, som fikk hele 192 millioner i støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Hovedpartner er norske Arbaflame som holder til i Oslo. Prosjekt skal utvikle og prøve ut et nytt konsept for å konvertere fossildrevne kraftverk til klimavennlig, trebasert brensel, og å vurdere driftsstrategier som gir en gjennomførbar og rimelig løsning for energiforsyningen i fremtiden.
SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

Tester ut batterier i strømnettet

Hvordan skal man integrere batterier i strømnettet på en god måte? Det treårige forskningsprosjektet IntegER støttet av Norges forskningsråd skal finne svarene, blant annet ved å høste erfaringer fra demoprosjekter hos prosjekteier Skagerak Nett og de andre store nettselskapene som deltar i prosjektet. Disse partnerne er: Agder Energi, Lyse, NTE, BKK Nett, Eidsiva Nett, Hafslund Nett, Helgelandskraft, Energi Norge, Smartgridsenteret og NVE. Prosjektet tester ut ulike batteriprosjekter i Norge. Et av disse casene er et 1 MWH-batteri på Odd Stadion eid av Skagerak Energi. I et annet case skal bl.a. Flakk-Rørvik-sambandet og Orkla City installere batterier.
SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

Vedovner i Otta, Oslo, Fredrikstad og Nykøbing i Danmark

SINTEF Energi har siden åttitallet forsket og utviklet moderne vedovner med stadig bedre effekt og mindre utslipp sammen med vedovnsprodusenter. Vi jobber med primært fire vedovnsprodusenter: Norsk Kleber, Dovre, Jøtul og Morsø Jernstøberi i Danmark. Et eksempel på et forskningsprosjekt der disse fire deltar er WoodCFD. I WoodCFD er målet at man, ved hjelp av avansert CFD (computational fluid dynamics) som bruker numeriske analyser og datastrukturer, utvikler et brennkammer med minimale utslipp.
SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

GoNorth utforsking av Polhavet

GoNorth er et 3-års program for utforsking av Polhavet. Programmet omfatter 13 utdannings- og forskningsinstitusjoner fra hele Norge og ledes av Gunnar Sand fra SINTEF. GoNorth motiveres av at Norge i 2009 fikk medhold fra FNs kontinentalsokkelkommisjon om en utvidet sokkel nord for Svalbard, et område vi har svært lite kunnskap om. I første omgang bevilger regjeringen penger til å organisere flerfaglig forskningssamarbeid, i neste omgang er ambisjonen å sjøsette tokt i samarbeid med internasjonale partnere. Prosjektets partnere er UiT, UiB, UiO, NTNU, Universitetssenteret på Svalbard, Akvaplan-Niva, Norges geologiske undersøkelser, Nansensenteret, NORCE, NORSAR, NUPI og Norsk Polarinstitutt.

SINTEF Energi har stor internasjonal forskningsaktivitet, spesielt i Europa

For å bidra til å nå FNs bærekraftmål og bransjens markedsbehov er det viktig at vår forskning er internasjonalt fremragende, og å bidra til å bygge allianser internasjonalt. SINTEF Energis nære samarbeid med industrikunder, gir oss et godt fundament for å gripe mulighetene internasjonalt, spesielt innen EUs forskningsprogram. Derfor har SINTEF Energi hatt et kontor i Brussel siden 2015.

SINTEF i verden.svg

Internasjonale prosjekter

Nye gasser for GIS

Nye gasser for GIS er eksempel på et nasjonalt og internasjonalt prosjekt ledet av SINTEF Energi. Hovedmålet til prosjektet er å bidra til fremtidens bærekraftige og robuste kraftnett ved å forske på SF6-alternativer for distribusjons- og transmisjonsnettet, også i et langtidsperspektiv. Ved å finne en god erstatning til SF6 kan miljøavtrykket til Norges og verdens koblingsanlegg reduseres kraftig.

Forskningssentre for miljøvennlig energi

SINTEF Energi er vertskap for fire Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og vi deltar totalt i syv sentre.

 

FMEs_1.svg

SINTEF Energi er vertskap for fire Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

FME NorthWind

11. desember 2020 ble det klart at SINTEF Energi skal lede det nye Forskningssenteret på miljøvennlig energi på havvind. Senteret skal hete NorthWind og ledes av sjefforsker John Olav Tande i SINTEF Energi. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker. I tillegg til forskningspartnerne SINTEF, NTNU, NINA, NGI og UiO er over 40 norske næringslivspartnerne med.

SINTEF Energi er vertskap for fire Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

FME NCCS

NCCS sin hovedoppgave er å realisere rask implementering av CO2-fangst, transport og lagring (CCS), gjennom industri- og forskningsdrevet innovasjon. NCCS skal også sikre at Norge forblir en internasjonalt ledende aktør innen CCS-området og bidra til at storskala CO2-lagring i Nordsjøen blir mulig.
SINTEF Energi er vertskap for fire Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

FME HighEFF

HighEFF utvikler kunnskap og teknologi for en mer energieffektiv, konkurransedyktig og miljøvennlig industri på utstyr-, fabrikk- og regionsnivå.
SINTEF Energi er vertskap for fire Forsningssentre for miljøvennlig energi (FME)

FME CINELDI

CINELDI bidrar gjennom sin forskning på fremtidens smarte energisystemer blant annet til å legge til rette for mer fornybar energi i kraftnettet, elektrifisering av transport og mer effektiv energibruk både i private hjem og i industrien.
2020 ble et godt år for instituttets vitenskapelige publisering

Dynamic modeling of municipal solid waste incineration. Energy 2020; Volum 209.

Magnanelli, Elisa; Tranås, Olaf Lehn; Carlsson, Per; Mosby, Jostein; Becidan, Michael.

2020 ble et godt år for instituttets vitenskapelige publisering

Potential of Thermal Energy Storage for a District Heating System Utilizing Industrial Waste Heat. Energies 2020; Volum 13.

Kauko, Hanne; Rohde, Daniel; Knudsen, Brage Rugstad; Sund-Olsen, Terje.

2020 ble et godt år for instituttets vitenskapelige publisering

In situ synthesis of epoxy nanocomposites with hierarchical surface- modified SiO2 clusters. Journal of Sol-Gel Science and Technology 2020; Volum 95. s. 783-794.

Adnan, Mohammed Mostafa; Tveten, Erlend Grytli; Miranti, Rany; Hvidsten, Sverre; Ese, Marit-Helen Glomm; Glaum, Julia; Einarsrud, Mari-Ann.

2020 ble et godt år for instituttets vitenskapelige publisering

A Comprehensive Framework for Vulnerability Analysis of Extraordinary Events in Power Systems. Reliability Engineering & System Safety 2020; Volum 196.

Sperstad, Iver Bakken; Kjølle, Gerd Hovin; Gjerde, Oddbjørn.

2020 ble et godt år for instituttets vitenskapelige publisering

Depressurization of CO2 in a pipe: High-resolution pressure and temperature data and comparison with model predictions. Energy 2020; Volum 211.

Munkejord, Svend Tollak; Austegard, Anders; Deng, Han; Hammer, Morten; Stang, Hans Georg Jacob; Løvseth, Sigurd Weidemann.

Netto driftsinntekt

Netto driftsinntekt_2.png

Netto driftsmargin

Netto driftsmargin.png

Overskudd investeres i ny kunnskap

SINTEF Energis overskudd investeres i laboratorier, vitenskapelig utstyr, bygninger og utvikling av ny kunnskap.
Tallene viser over 233 millioner i investeringer siste ti år. 

Finansieringskilder

Finansieringskilder_2.png

Ansatte

Årsrapport 2022 Ansatte.png

Publikasjoner

Publikasjoner stykker.png

Publikasjonsnivå

Publikasjonsnivå_2.png