Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Energi: Årsrapport 2018


SINTEF Energi er i vekst

Vi er et internasjonalt institutt som kommer til å spille en sentral rolle i å løse de globale klimautfordringene.

I 2018 bidro flere av våre forskere med underlag til Forskningsrådet sin effektstudie av energiforskning. Studien viser frem både de økonomiske effektene og potensialet til forskningen, og hvordan teknologiene bidrar til å kutte klimagassutslipp. Veldig mange av teknologiene studien viser til er utviklet i prosjekt hos oss, i tett samarbeid med NTNU og industri.

Flere av resultatene er også hentet fra prosjekter direkte og indirekte involvert i våre Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Våre nye FME-sentre er allerede blitt to år gamle, og de er godt i gang med arbeidet. Disse sentrene treffer midt i vårt oppdrag: Vi former fremtidens energiløsninger. Jeg har høye forventninger og gleder meg til å se resultatene som vil bli presentert fremover fra FME-sentrene.

Igjen har vi hatt rekord i antall sommerforskere. Sommeren 2018 hadde vi hele 37 talentfulle sommerforskere hos oss. Disse jobbet med spennende forskningsoppgaver sammen med våre forskere, som gir verdi til våre kunder og oss. Det er viktig for oss å satse
på nytt ungt talent. Derfor var det et stort høydepunkt når seniorforsker Øivind Wilhelmsen fikk Forskningsrådets pris for unge forskere innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi 2018. 

Jeg gleder meg også til at vi snart skal åpne våre to nye laboratorier HighEff Lab og ElPower Lab. Gleden var stor i fjor sommer da jeg fikk være med å åpne første «pakke» til ElPowerLab, som var to nye hurtigkameraer verdt 1,2 millioner. Med enkeltfoton lysfølsomhet og nanosekund lukkertid kan kameraene ta opp 3D forløp av raske lyssvake fenomener som begynnende elektrisk overslag. Med disse kameraene skal vi forske på nye materialer og væsker for transport og produksjon av miljøvennlig energi. 

SINTEF Energi jobber aktivt for å fortelle politikere i Norge og Europa at de må satse mer på klimapositive teknologier. Vi mener at det å satse på forskning er en lønnsom investering i fremtiden, som også effektstudien viser.

I desember mottok vi beskjeden av Olje- og energidepartementet at vi skal være vertsskap for det nye norske forskningssenteret for lavutslipp i petroleumsektoren: LowEmission. Senteret skal bidra til å kutte utslippene dramatisk fra norsk sokkel frem mot 2050.

SINTEF Energi er i vekst og vi er et internasjonalt innrettet institutt, som kommer til å spille en sentral rolle i å løse de globale klimautfordringene. Det gjør det enda tydeligere for meg hvorfor det er viktig og riktig for SINTEF Energi å være tilstede i Brussel. Teknologiene som skal løse klimautfordringen er internasjonale, da må vi være det også. 

Inge R. Gran, adm. dir. SINTEF Energi AS

Hvem er vi og hva gjør vi?

Vi former fremtidens energiløsninger


SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovati ve energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester. 

SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern.


 

Teknologi for et bedre samfunn

Nøkkeltall og årsregnskap 2018

440 kunder
156 internasjonale kunder
580 prosjekter
Netto driftsinntekt
Netto driftsmargin
Investeringer
Finansieringskilder
257 ansatte
638 publikasjoner
Publikasjoner
Publikasjonspoeng

Styrets beretning 2018

SINTEF Energi AS har en markant forskningsprofil og er involvert i seks av Forskningsrådets forskningssentre for miljøvennlig energi sammen med industri og andre forsknings¬miljø. Instituttet har en sterk posisjon i EUs rammeprogram for forskning. Instituttets sterke faglige profil, som er skapt blant annet gjennom realiseringen av Stortingets klimaforlik, plasserer instituttets forskningsmiljø blant de fremste innen europeisk energiforskning.

Våre 10 satsingsområder

Sommerforskere 2018

I 2018 hadde vi for 12. året på rad sommerforskere hos oss. 2018 ble et nytt rekordår med hele 330 søkere til 37 sommerforskerjobber.

Her kan du lese bloggen Jeg fikk prøve meg på livet som forsker, skrevet av Sommerforsker Erik Fyhn, som var hos oss i 2017.

Sommerforskere 2018 gruppebilde

SINTEF Energi er vertskap for tre Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

FME CINELDI

CINELDI skal gjennom sin forskning på fremtidens smarte energisystemer blant annet legge til rette for mer fornybar energi i kraftnettet, elektrifisering av transport og mer effektiv energibruk både i private hjem og i industrien.

Les mer om senteret og hva de oppnådde i 2018 - Annual 2018.

FME HighEFF

HighEFF skal utvikle kunnskap og teknologi for en mer energieffektiv, konkurransedyktig og miljøvennlig industri på utstyr-, fabrikk- og regionsnivå.

Les mer om senteret og hva de oppnådde i 2018 - Annual 2018.

FME NCCS

NCCS sin hovedoppgave er å realisere rask implementering av CO2-fangst, transport og lagring (CCS), gjennom industri- og forskningsdrevet innovasjon. NCCS skal også sikre at Norge forblir en internasjonalt ledende aktør innen CCS-området og bidra til at storskala CO2-lagring i Nordsjøen blir mulig.

Les mer om senteret og hva de oppnådde i 2018 - Annual 2018.

 

ElPower Lab

Vår nye ElPower Lab fikk i 2018 to nye kameraer verdt 1,2 millioner kroner. Med enkeltfoton lysfølsomhet og nanosekund lukkertid kan kameraene ta opp 3D forløp av raske lyssvake fenomener som begynnende elektrisk overslag. Kameraene skal brukes til å forske på nye materialer og væsker for transport og produksjon av miljøvennlig energi - og gjør at Norge fortsatt er i internasjonal front på dette området.

Kameraene er finansiert av INFRA programmet til Norges forskningsråd - og er tilgjengelig for relevante forskningsprosjekter.

Utpakking av det nye kameraet, fra venstre forskningsleder Marit-Helen Ese, forsker og leder av ElPower Lab Espen Eberg, Administrerende direktør Inge R. Gran og sjefforsker Lars Lundgaard.

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere 2018 gikk til Øivind Wilhelmsen fra SINTEF Energi. Øivind Wilhelmsen er forsker ved SINTEF og professor II på NTNU. Han fikk prisen for unge fremragende forskere innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi for sitt fremragende bidrag til forskningen i termodynamikk og hydrogenteknologi.

– Forskningen til Wilhelmsen har ledet til nye og originale ideer og bidratt til ny og økt forståelse av boble- og dråpedannelse på nanoskalanivå. Forskningen har stort anvendelsespotensial innenfor materialteknologi og biologiske systemer, skrev juryen i sin begrunnelse.

Les artikkelen i GEMINI