Til hovedinnhold
Norsk English

EnergiTrainee

Partnere


EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av perioden inngår 3 opphold, hver på ca. 8 måneder. Disse tre oppholdene fordeler seg på forskning, et nettselskap og en myndighet eller interesseorganisasjon. Denne fordelingen er satt slik at EnergiTraineene skal få en god forståelse av bransjen.

Forskning

SINTEF Energi

Er en del av SINTEF-konsernet og er et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt forskning. SINTEF Energi deltar i prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og er med på å forme framtidens energiløsninger. Instituttet er delt inn i fire avdelinger; Energisystemer, Elkraftteknologi, Gassteknologi og Termisk energi, hvorav førstnevnte er mest aktuell for EnergiTraineer. Her drives det med forskning og utvikling innenfor alle deler av energisystemet.

Nettselskap 

BKK 

Selskapet er en del av Eviny-konsernet, som eies av Statkraft, Bergen kommune og 18 andre kommuner i Vestland fylke. Hovedvirksomheten er å sørge for stabil og trygg drift av nettet i store deler av Vestland fylke, fra Sunnhordaland i sør til Sunnfjord i nord. BKK har også en del prosjekter mot eksterne kunder.  

Lnett 

Selskapet er en del av Lyse-konsernet, som eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Lnett har som hovedvirksomhet å drifte nettet i Sør-Rogaland og Midtre Ryfylke, men har også prosjektaktivitet mot eksterne kunder. Lnett er deltaker i flere utviklingsprosjekter som DIGIN og UNC. 

Statnett

Et statlig foretak som har som ansvar å eie, utvikle og drifte det norske sentralnettet, samt overføringer til andre land. I tillegg har Statnett et ansvar for å opprettholde balanse mellom produksjon og forbruk. Statnett skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål og for verdiskapning for samfunnet. 

Myndighet og interesseorganisasjon

DSB

En statlig etat som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. De har som hovedoppgave å ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Videre skal direktoratet være pådriver for å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, samt sørge for god beredskap. Noen aktuelle områder for en EnergiTrainee å jobbe med er blant annet elsikkerhet, produkt- og forbrukersikkerhet og FoU-arbeid.

Fornybar Norge

En landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Medlemmene kommer fra hele verdikjeden, inkludert fornybar energiproduksjon på land og til havs, nettselskaper, entreprenører, strømsalg, leverandører og rådgivere. Organisasjonen jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.

NVE

En statlig etat underlagt Olje- og Energidepartementet, som har som formål å forvalte Norges vann- og energiressurser miljøvennlig og effektivt. Energi- og konsesjonsavdelingen, som er mest aktuell for traineeopphold, legger blant annet rammer for landets energisystem, både når det gjelder produksjon, overføring og forbruk.