Til hovedinnhold
Norsk English

Brannmotstand må dokumenteres

Fastkarmvindu med brannmotstand. Kilde: Byggforskserien
Vinduer og dører i brannskillende vegger skal ha samme brannmotstand som veggen. For å oppfylle kravene i lovverket, må brannmotstanden også dokumenteres.

I mange tilfeller vil vinduer og/eller dører inngå i brannskillende veggkonstruksjoner. Hovedregelen er at vinduet eller døra skal ha tilsvarende brannmotstand som veggen, slik at veggens funksjon som brannskille ikke forringes.

Les mer om produktdokumentasjon fra SINTEF 

Ikke alt kan CE-merkes per i dag
Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) krever at vesentlige egenskaper ved en byggevare skal dokumenteres, uansett om produktet er CE-merket eller ikke. Hensikten er å gi et grunnlag for å vurdere om byggevaren vil medvirke til at bygningen oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10).

For vinduer og dører som skal inngå i brannskillende veggkonstruksjoner, er brannmotstand en vesentlig egenskap. Så lenge det ikke finnes en anvendbar harmonisert produktstandard for vinduer og dører med brannmotstand, så er det ikke mulig å CE-merke denne type produkter, med mindre det er utarbeidet en europeisk teknisk bedømmelse (ETA) for produktet. Utarbeidelse av ETA er frivillig og opp til den enkelte produsent.

Mye tyder imidlertid på at den nye produktstandarden EN 16034 vil kunne tas i bruk i nær framtid. I følge EU sin offisielle journal (Official Journal of the European Union; OJEU) vil den kunne tas i bruk fra 1. desember 2015. Det er imidlertid noen forbehold, knyttet til forholdet til enkelte andre standarder, som kan medføre at produktstandarden blir anvendbar noe senere. Så snart EN 16034 foreligger for bruk, vil CE-merking av vinduer og dører med brannmotstand bli obligatorisk, og det må utstedes et europeisk CPR-sertifikat fra et utpekt kontrollorgan som grunnlag for CE-merkingen.

Sertifisering bygger på brannprøving
DOK kapittel III angir dokumentasjonskrav til byggevarer som ikke er CE-merket. Det er produsenten (eller dennes representant, importør og/eller distributør) som skal sørge for at nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig. Dersom byggevaren har betydning for byggverkets brannsikkerhet, skal det foreligge et produktsertifikat som er utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan (tredjepartsorgan). En slik produktsertifisering vil bygge på brannprøving (typeprøving) som er utført i tråd med relevante standarder. Med tanke på at CE-merking av brannvinduer og branndører snart vil bli obligatorisk, vil det være mest hensiktsmessig typeprøve slike produkter etter gjeldende europeiske standarder (EN 1364-1 eller EN 1634-1).

Av sertifikatet skal det framgå:
• Sertifiseringsorganets navn
• Et unikt sertifikatnummer
• Hvilke(t) produkt(er) som omfattes av sertifikatet
• Produktets brannmotstandsklasse i henhold til EN 13501-2 og eventuelle forutsetninger for oppfyllelse av kravene til brannmotstandsklassen (også andre egenskaper knyttet til brannsikkerhet vil kunne inngå i sertifikatet, for eksempel røyktetthet og selvlukking)
• Hvem som er produsent / produktdokumentasjonens innehaver, samt adresse(r)
• Sertifiseringsorganets signatur
• Dato for utstedelse og eventuelt gyldighetsdato

Norske sertifikater erstattes av europeisk ordning
Flere produsenter har i dag sertifikater som angir brannmotstand etter NS 3919, som er den norske klassifiseringsmetoden. Fra og med den datoen standarden EN 16034 tas i bruk i EU/EØS, vil de norske sertifikatene ha nasjonal gyldighet i inntil tre år.

Det vil ha liten hensikt å fornye et sertifikat som utløper innenfor overgangsperioden på tre år, dersom NS 3919 er lagt til grunn for klassifisering. Når overgangsperioden er slutt, vil alle nasjonale sertifikater for dører og vinduer med brannmotstand bli trukket tilbake. Da må CE-merking og produktsertifisering (europeisk CPR-sertifikat) i henhold til produktstandarden være på plass for at produktet skal kunne omsettes i Norge og resten av EØS-området.

Dagens innehavere av sertifikater for brannvinduer og branndører må sørge for å bygge opp eller komplettere den dokumentasjonen EN 16034 vil kreve, innen utgangen av overgangsperioden.

Et brannvindu eller en branndør skal ledsages av monteringsanvisning som også angir hvordan fugetettingen mellom karm og vegg skal utføres.

DOK § 13 krever at både sertifikatet og monteringsanvisningen er på norsk eller et annet skandinavisk språk. Et sertifiseringsorgan vil imidlertid kunne akseptere prøvningsrapporter og øvrig teknisk dokumentasjon fra andre akkrediterte kontrollorganer, på engelsk.

SINTEF Byggforsk, ved SINTEF Certification, godkjenner og sertifiserer byggevarer, konstruksjoner og konstruksjonselementer og utsteder produktdokumentasjon i form av SINTEF Teknisk Godkjenning, Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA), europeiske CPR-sertifikater og SINTEF Produktsertifikat.

Les mer pm produktdokumentasjon fra SINTEF på sintefcertification.no

 

...

 

Kontaktperson