Til hovedinnhold

Flexbuild

Flexbuild

The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system

SINTEF leder prosjektet Flexbuild. Målet er å skaffe innsikt i hvordan sluttbrukerfleksibilitet i bygninger påvirker utviklingen av energisystemer.

I forskningsprosjektet Flexbuild analyserer vi sluttbrukerfleksibilitet i bygninger og hvordan den påvirker resten av energisystemet. Termisk fleksibilitet (lastflytting, lokalt varmelager og utskiftning av panelovner med fjernvarme, varmepumpe og bioenergi) og elektrisk fleksibilitet (gjort tilgjengelig via bygningsintegrert solstrøm, batterier og elektriske kjøretøy) vil bli analysert i samspill med hverandre.

Vår hypotese er at det er nødvendig å modellere interaksjonen mellom energibruk i bygg og resten av energisystemet, fordi fleksibel energibruk vil kunne påvirke kraftprisene, som er avgjørende for hvilke investeringer som lønner seg i det fremtidige energisystemet, og hvordan det skal driftes.

Investeringer i energisystemet omfatter eksempelvis vindkraft, varmepumper i bygg, batterier, mens driftsbeslutninger omfatter blant annet disponering av vannkraftressursene våre og handel med elektrisitet til Europa.

Prosjektet ledes av SINTEF, og øvrige partnere i prosjektet er:

Statsbygg, Omsorgsbygg, Boligbyggelaget TOBB, Norges Fjernvarmeforening, Statnett, Hafslund nett, Norges vassdrags- og energidirektorat, Enova, Institutt for energiteknikk og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU

Publisert 11. juni 2019
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2019 - 2022