Til hovedinnhold

Digitalt utenforskap

Digitalt utenforskap

For å utvikle tjenester som i stor grad tar hensyn til brukernes ulike behov, skal det utvikles systematisk kunnskap om alle typer brukere. NAV må særlig ha kunnskap om de som ikke klarer eller har problemer med å nyttiggjøre seg de nye digitale løsningene som etableres, slik at de også evner å gi disse gruppene den bistanden de har rett til.

Ill.: Shutterstock

Det er lite kunnskap om hvordan sårbare grupper bruker de digitale løsningene i NAV. Med sårbare, eller utsatte grupper mener vi brukere med store og sammensatte behov der symptomer og faktorer er vevd sammen på en kompleks måte. Tilstanden kan ikke forklares ut fra enkeltfaktorer som diagnose eller avgrenset funksjonsproblem, men må forstås ut fra personens helhetlige situasjon. Utfordringene for tjenestene er å akseptere kompleksiteten og forstå de ulike faktorenes gjensidige påvirkning.

Relevante sårbare grupper er:

 • Personer med muskel-, skjelett- og smerteproblematikk.
 • Personer med behov for samtidige tjenester knyttet til både psykisk helse, rus, somatisk helse og psykososial fungering.
 • Eldre med flere diagnoser.
 • Personer med innvandrerbakgrunn.
 • Personer med kroniske sykdommer og tilstander.

Hovedproblemstillinger

 • Hvem: Hvilke brukergrupper har utfordringer med digitale løsninger i NAV?
 • Når: I hvilken situasjon får brukergruppene problemer med eksisterende løsninger?
 • Hvorfor: Hva er det med dagens løsninger som ikke passer til behovene i disse brukergruppene og hva kan gjøres i forbedringsarbeidet?

Prosjektet er delt inn i tre delprosjekter:

 • kartlegging av målgruppe, bruk og frafall
 • behovskartlegging
 • tiltaksutvikling og behov for endringer

Metodikk i prosjektet
Prosjektet består av en registerdatastudie, kvalitative metoder og tiltaksutvikling i samarbeid med brukere og pårørende.

Mål
Hovedmålet med prosjektet er å gi innspill til NAV i forbedringsarbeidet i sine løsninger.

Publisert mandag 20. mai 2019

Prosjektvarighet

01.05.2019 - 31.12.2021

Finansiering:

NAV FoU