Til hovedinnhold

Idékonkurranse: Digital grensestasjon

Idékonkurranse: Digital grensestasjon

Hvordan tenker du fremtidens digitale grensestasjon bør være? På vegne av Tolletaten inviterer SINTEF til idékonkurranse om fremtidens digitale grensestasjon. De beste idéene vil belønnes med tilsammen kr 100 000, og vinneren kan få muligheten til å videreutvikle og realisere idéen i samarbeid med Tolletaten. Konkurransen starter 24. oktober og har innleveringsfrist 7. nov 2018.

Infografikk som viser elementer i en framtidig digital grensestasjon

Behovet for tolltjenester er i radikal endring. Varer og tjenester krysser landegrenser i større og større grad. Transport av varer endres raskt og kan innebære både autonome fartøy, kjøretøy og fraktende droner. Det er estimert at antall varer og tjenester som krysser landegrenser fordobles i løpet av de nærmeste ti årene. Samtidig stiller brukerne stadig større krav til samhandling og tilgjengelighet av tolltjenester. Dette krever at Tolletaten utvikler morgendagens teknologiske løsning for en grensepassering som er sømløs, synlig, sporbar, i sanntid, sansende, og sikrer korrekt kommunikasjon mellom ulike aktører.

Har du en idé som kan løse disse utfordringene?

I konkurransen ønsker vi å få fram idéer som Tolletaten kan utvikle, teste og implementere i et videre utviklingsarbeid. Vi ønsker at du skal fokusere på varetransport på vei, og på hvordan det skal være lett å gjøre rett for profesjonelle aktører. Hvordan kan denne gruppen få tjenester som er døgnåpne, automatiserte, brukervennlige og tilbakemeldende.

Idéene bedømmes av en jury bestående av personer fra SINTEF Digital, Tolletaten og sentrale aktører innen teknologi.

Informasjon om konkurransen vil bli gitt på NOKIOS-konferansen 24-25. oktober 2018, på denne nettsiden og på vår Facebookside fra 24. oktober.

Elementer som løsningen kan inneholde er:

  • Informasjonsutveksling mellom Tolletaten og transportører
  • Elektronisk forsegling av last
  • Sporing av last før og etter grensepassering
  • Sensorsystemer for maskinell avlesning av last og for å analysere innhold av last

Disse elementene er tenkt som en pekepinn til en fremtidig løsning. Det betyr ikke at du er bundet til noen av dem. Det viktige er at vi kan realisere en tjeneste som er døgnåpen, automatisert, brukervennlig og tilbakemeldende for profesjonelle aktører som transporterer varer på landevei.

Løsningen kan også inkludere krav til systemer og prosedyrer hos de samme aktørene. Den må ikke være realiserbar umiddelbart, men det må sannsynliggjøres at den kan realiseres innen fem til ti år.

Tolletatens digitale fremtid

Tolletatens digitale fremtid
Tolletatens digitale fremtid