Til hovedinnhold

Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

I forbindelse med følgeevalueringen av kompetanseløft 2020 skal tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene evalueres som et eget delprosjekt. Delevalueringen skal foregå i 2017 og 2018, og det skal foreligge en sluttrapport høsten 2018.

Forskningsspørsmål i evalueringen er:

  1. I hvilken grad, og på hvilken måte, bidrar rekruttering av psykologer til å nå målet om å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen henholdsvis psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet?
  2. I hvilken grad, og på hvilken måte, erfarer ledere at de har nytte av psykologkompetansen sett opp mot målet med tilskuddsordningen?
  3. I hvilken grad, og på hvilken måte, erfarer brukerne at de har nytte av psykologkompetansen (både på individ- og systemnivå)?
  4. Hva er de mest sentrale suksesskriteriene og barrierene/utfordringene for rekruttering av psykologer?
  5. Hvilke forventninger har framtidens psykologer på profesjonsstudiene til en jobb i kommunale tjenester?
  6. Hvordan rigges profesjonsutdanningene (universitetene) og psykologspesialistutdanningene når det gjelder jobb i kommunene?
  7. Hvordan opplever psykologer som selv jobber i kommunene barrierer/suksesskriterier med tanke på å starte/forbli som psykolog i kommunen?

Datagrunnlaget i delevalueringen er basert på både dokumentgjennomgang, intervju og spørreundersøkelser. Spørreundersøkelser rettes til ansatte og ledere i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, de som jobber med vold-/traumeproblematikk i kommunen, fastlegene og kommuneoverlegene, samt rådgiverne i psykisk helse- og rusarbeid hos Fylkesmannen. Videre gjennomføres det en bred undersøkelse av brukere av psykisk helse- og rustjenester i kommunene, og en spørreundersøkelse blant studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Vi skal også intervjue et utvalg psykologer, ansatte på profesjonsutdanningene ved universitetene og i fagutvalgene for spesialistutdanningene, representanter fra bruker- og pårørendeforeninger, Psykologforeningen og andre relevante aktører. Vi samarbeider med NAPHA og et utvalg bruker- og pårørendeforeninger.

SINTEF gjennomførte også i 2012 en evaluering av "Modellforsøket", der ulike modeller for organisering av psykologstillingene i kommunene ble evaluert. Rapporten kan lastes ned fra denne siden.

Publisert 28. august 2017

Prosjektvarighet

2017 - 2018

Fakta om prosjektet

 

Hovedprosjektet
Kompetanseløft 2020 - Følgeevaluering

 

Oppdragsgiver
Helsedirektoratet

Prosjektgruppe
Silje L. Kaspersen, Eva Lassemo, Marian Ådnanes, Solveig Osborg Ose,  Line Melbye og Mona Kirkeby Eidem.