Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

I forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020 skal tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene evalueres som et eget delprosjekt. Delevalueringen foregår i 2017 og i 2018, og det skal foreligge en sluttrapport høsten 2018.

Forskningsspørsmål i evalueringen er:

  1. I hvilken grad, og på hvilken måte, bidrar rekruttering av psykologer til å nå målet om å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen henholdsvis psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet?
  2. I hvilken grad, og på hvilken måte, erfarer ledere at de har nytte av psykologkompetansen sett opp mot målet med tilskuddsordningen?
  3. I hvilken grad, og på hvilken måte, erfarer brukerne at de har nytte av psykologkompetansen (både på individ- og systemnivå)?
  4. Hva er de mest sentrale suksesskriteriene og barrierene/utfordringene for rekruttering av psykologer?
  5. Hvilke forventninger har framtidens psykologer på profesjonsstudiene til en jobb i kommunale tjenester?
  6. Hvordan rigges profesjonsutdanningene (universitetene) og psykologspesialistutdanningene når det gjelder jobb i kommunene?
  7. Hvordan opplever psykologer som selv jobber i kommunene barrierer/suksesskriterier med tanke på å starte/forbli som psykolog i kommunen?

Datagrunnlaget i delevalueringen er basert på både dokumentgjennomgang, intervju og spørreundersøkelser. Spørreundersøkelser rettes til ansatte og ledere i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, de som jobber med vold-/traumeproblematikk i kommunen, fastlegene og kommuneoverlegene, samt rådgiverne i psykisk helse- og rusarbeid hos Fylkesmannen. Videre gjennomføres det en bred undersøkelse av brukere av psykisk helse- og rustjenester i kommunene, og en spørreundersøkelse blant studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Vi skal også intervjue et utvalg psykologer, ansatte på profesjonsutdanningene ved universitetene og i fagutvalgene for spesialistutdanningene, representanter fra bruker- og pårørendeforeninger, Psykologforeningen og andre relevante aktører. Vi samarbeider med NAPHA og et utvalg bruker- og pårørendeforeninger.

SINTEF gjennomførte også i 2012 en evaluering av "Modellforsøket", der ulike modeller for organisering av psykologstillingene i kommunene ble evaluert. Rapporten kan lastes ned fra denne siden.

Publisert 28. august 2017

Prosjektvarighet

2017 - 2018

Fakta om prosjektet

 Aktuelt
I mai-juli 2018 gjennomføres spørreundersøkelse rettet mot innbyggere som har mottatt kommunale helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. Les mer om undersøkelsen her
(pdf)

Hovedprosjektet
Kompetanseløft 2020 - Følgeevaluering

 Oppdragsgiver
Helsedirektoratet


Prosjektgruppe
Silje L. Kaspersen, Eva Lassemo, Marian Ådnanes, Solveig Osborg Ose,  Line Melbye og Mona K. Eidem.