Til hovedinnhold

Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert 28. august 2017

I forbindelse med følgeevalueringen av kompetanseløft 2020 skal tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene evalueres som et eget delprosjekt. Delevalueringen skal foregå høsten 2017, og det skal foreligge en sluttrapport ved utgangen av 2017.

Ill.: Shutterstock

Tre overordnede tema skal under lupen:

  1. Psykologenes bidrag til styrket kvalitet og kompetanse.
  2. Brukere og pårørendes nytte av psykologkompetansen
    a. Individnivå – brukere og pårørende av brukere som mottar psykologtjenester
    b. Systemnivå – personell som samarbeider med psykologene i kommunen
  3. Sentrale suksesskriterier og barrierer for rekruttering av psykologer.

Problemstillingene skal undersøkes ved hjelp av spørreskjemaundersøkelser blant ledere og ansatte i psykisk helse- og rusarbeid og blant brukere og pårørende. I tillegg skal det gjennomføres intervju med psykologer, samarbeidspartnere både i kommune- og spesialisthelsetjeneste, fagforeninger, rådgivere i psykisk helse- og rusarbeid hos Fylkesmannen, brukerorganisasjoner, kompetansesenter m.v.

SINTEF gjennomførte også i 2012 en evaluering av "Modellforsøket", der ulike modeller for å organisering av psykologstillingene i kommunen ble evaluert (rapporten kan lastes ned fra denne siden).

Prosjektvarighet

2017 - 2017

Fakta om prosjektet

 

Hovedprosjektet
Kompetanseløft 2020 - Følgeevaluering

 

Oppdragsgiver
Helsedirektoratet

Prosjektgruppe
Silje L. Kaspersen, Eva Lassemo, Marian Ådnanes, Solveig Osborg Ose,  Line Melbye og Mona Kirkeby Eidem.