Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig utnyttelse av BIFANGST

Hver dag blir god matfisk kastet på havet, eller kvernet for å produsere fiskefôr. Utfordringen med bifangst er ikke noe nytt for næringen, men med en verden i endring øker også fokuset på matsikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt. Mer bærekraftig utnyttelse av bifangst kan bidra til dette.

Kontaktperson

fiskere ombord i fiskebåt, våt linse
Garnfiske på Senja. Foto: Guro Møen Tveit, SINTEF Ocean

Både myndighetene og næringen selv ønsker at mest mulig marint restråstoff skal ilandføres og utnyttes, men fiskerne havner ofte i skvis mellom å drive bærekraftig og økonomisk gevinst. For å sikre ilandføring av bifangst må det være lønnsomt, siden plass og mannskap er en begrenset ressurs ombord. Potensialet for økt utnyttelse må kartlegges for å utvikle prosesser, produkter og markeder for økt verdiskapning. 

Kort fortalt klassifiseres bifangst som fangst av andre organismer enn de det primært fiskes etter. Her er det viktig å skille mellom ønsket og uønsket bifangst. Ønsket bifangst er arter som en primært ikke er ute etter - men som kan omsettes.
Uønsket bifangst omfatter:
1) unge eller for små individ av arten en fisker etter
2) andre arter enn de en primært fisker etter, som ikke kan omsettes
3) arter uten økonomisk verdi.

I dette prosjektet fokuserer vi på sistnevnte. 

Forbudt å kaste fisk over bord

I Norge har vi et utkastforbud. Det innebærer at all bifangst skal fraktes til et fiskerimottak og registreres. Undersøkelser viser at fisk som blir kastet på sjøen bare unntaksvis overlever, og utkast av fisk er derfor sløsing med ressurser. Men, dessverre er urapportert bifangst, det som ikke blir fraktet tilbake på land, fremdeles et problem i Norge. Det er estimert at det hvert år er rundt 5000 tonn urapportert bifangst, og rundt 3000 tonn av disse kunne ha blitt utnyttet som matfisk. 

bromse, hvitløk, lime og tomater på skjærebrett
Siden 1.april 2024 er det ved fiske etter andre fiskeslag tillat å ha inntil 20% bifangst av brosme. Foto: Guro Møen Tveit, SINTEF Ocean

Gjennom SINTEF-prosjektet «Bærekraftig utnyttelse av BIFANGST» ønsker vi å kartlegge hvordan utvalgte arter av bifangst (gapeflyndre, smørflyndre, isgalt, skolest og/eller slimål) og tilhørende restråstoff kan utnyttes og eventuelt inngå i nye produkter, for å bidra til økt utnyttelse og verdiskaping.

Mål

Målet med BIFANGST-prosjektet er å bidra til økt bærekraftig utnyttelse av bifangst gjennom å undersøke muligheter for totalutnyttelse av fangsten. Dette vil en gjøre gjennom å se på mulighetene for at mer av denne fangsten kan gå til mat, at restråstoffet kan finne alternative anvendelser som blant annet kosmetikk eller ernæring, og ved å gjennomføre en kartlegging i næringen.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2024