Til hovedinnhold
Norsk English

SafeAm - Risikoreduksjon ved transport og bruk av ammoniakk i marine operasjon

Ammoniak (NH3) innebærer iboende risikoer på grunn av giftighet og brannfarlighet.

Kontaktperson

Selv om det har vært brukt som gjødsel i tiår, er det rapportert om alvorlige skader og dødsfall som følge av ulykker under produksjon, lagring og bruk. Bekymringer om ammoniakssikkerhet for storskala implementering i den maritime offshore-industrien øker, spesielt med tanke på effektene av store utslipp på og i vann.

SafeAm har som mål å trappe opp implementeringen av nye verdikjeder for ammoniakk som nullutslippsbrensel og energibærer ved å forbedre designet av sikkerhetssystemer og prosedyrer for håndtering av utilsiktede utslipp. SafeAm vil utvikle et eksperimentelt datasett og komplekse termofysiske modeller for å øke den kvantitative forståelsen av ammoniakkens oppløsning, blanding og fordampning. PIRATE-verktøyet vil være et nytt verktøy som utvikles av prosjektet for å beregne opptaket av ammoniakk i sjøvann og mengden som spres i luften. Risikovurderinger, sikkerhetsnøkkelindikatorer (KPIer) og regulatoriske retningslinjer vil også være fokus for SafeAm.

Se hva SINTEF arbeider med innen

SafeAm vil sikre gjennomførbarheten av pågående innsats og investeringer rettet mot kommende ammoniakteknologier for bruk på vannveier. Dette vil bli oppnådd gjennom en helhetlig tverrfaglig innsats, som tetter viktige kunnskapshull.

Gjennom eksperimenter med økt troverdighet og en utvidet parameterrom kombinert med termodynamisk modellering gjør SafeAm det mulig å kvantitativt beskrive effektene av ammoniakkutslipp fra flytende kjølt ammoniakk på og i vann. Dette vil bli bli en del av en termodynamisk modell utviklet i prosjektet, som gir input til ammoniakkdispersjonsmodeller både i luft og i vann. Basert på dette vil omfanget av den giftige skyen i atmosfæren og farene for mennesker bli vurdert for ulike utslippsscenarier.

I tillegg vil nye miljørisikokart basert på atferd ved ammoniakkutslipp til sjøen bli produsert.

Riskoforhold mellom fordelene for miljøet knyttet til klimaendringer og nye risikoer for mennesker og miljø vil bli brukt som støtte for samfunnsaksept.

Arbeidet i SafeAm føre til bidrag til standardisering og retningslinjer, og definere en rekke trygge håndteringsprosedyrer for bruk av ammoniakk over vann, med tanke på spesifikke risikofaktorer og kritikaliteter. Dette vil utvide horisonten for kvantitativ risikovurdering av alternative drivstoffapplikasjoner.

SINTEF arbeider med følgende deler av prosjektet:

  • Eksperimenter med ammoniakkutslipp på og i vann for karakterisering av fordampning og oppløsningsrate. Støtte for eksperimenter om dynamikken i blanding av flytende ammoniakkstråler.
  • Termofysisk modellering av grensesnittet mellom ammoniakk og vann og dynamikken i blandingen.
  • Analyse av mulige effekter av rask faseovergang og beregning av ammoniakkpartisjonsforhold.
  • Case-studier av ammoniakkspredning både i sjø og luft.
  • Risikoanalyse for sikkerhet og miljø, risikotrender og aksept av risiko, samt bidrag til standardisering og retningslinjer.

Partnere:

Samarbeidspartnere:


Dette prosjektet er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027