Til hovedinnhold
Norsk English

GutOut - Mekanisk interaksjonsverktøy for uttak av innmat fra torsk

Hovedmålet med prosjektet er å identifisere og teste konsepter for mekanisk utskilling av fraksjonene i innmat fra torsk.

Kontaktperson

Åpen torsk så innmaten vises
Foto: SINTEF Ocean

Delmål:

  • Gjennomføre en kunnskapsstatus på området.
  • Identifisere eksisterende løsninger for utsortering av fraksjoner i innmat.
  • Teste de eksisterende løsninger for skånsom utsortering av lever og rogn.
  • Spesifisere alternative konseptuelle løsninger som grunnlag for å utvikle kommersielle metoder for automatisk sortering av restråstoff.

GutOut-prosjektet har kartlagt teknologi med relevans for utsortering av innmat fra torsk. Det er flere som har forsøkt å automatisere denne manuelle, arbeidskrevende og tunge oppgaven. Foreløpig har det ikke lyktes godt nok til å få etablert fungerende løsninger i industrien. Det er derfor gjennomført workshop med industripartnerne for å innhente innspill, kunnskap og erfaringer derfra. Flere runder med labtester og feltarbeid er også utført for å bokstavelig talt få grep om utfordringen. 

Lever og rogn (og melke) er vesentlig forskjellige. De varierer også mye over sesongen, men uttak av lever kan være aktuelt hele året, og rogn/melke særlig fra januar til mars/april. Som objekter for løfting må all innmat betraktes som våte, glatte og skjøre, med svært varierende form og orientering. 

Vått, bløtt og uhåndterlig

Det finnes en stor mengde gripere basert på mange forskjellige prinsipper. Mer om dette kan leses i teknologikartleggingen. De fleste er lite egnet for denne oppgaven, enten fordi de ikke er skånsomme nok, ikke er hygieniske nok, ikke er fleksible nok til å få grep om innmaten, og/eller ikke har løftekraft nok. De fleste vil behøve en viss grad av forarbeid og orientering av innmaten etter sløying/manuelt uttak. Det er likevel funnet gripere som under visse forutsetninger vil kunne ta ut mesteparten av rogn og kanskje en tilstrekkelig stor prosentandel av melke. 

Arbeidet har ledet frem til flere konsepter

  • Flotasjon av lever - rent mekanisk. En liten prototype er testet, og delfunksjonene fungerer hver for seg for å ta ut lever enkeltvis uten forurensninger. Det gjenstår å oppskalere prototypen og få delfunksjonene til å fungere sammen. Dette kan videreføres av en utstyrsleverandør med eller uten SINTEF.
  • Robotplukking av rogn/melke - realtime styring av griper med identifisering av lever/rogn/melke/annet. To gripere er testet ut i feltarbeid med forenklet versjon av programmeringen. Her vil det være nødvendig med en videreføring for å få industrialisert konseptet. 

Referansegruppe:

Roald Eirik Knutsen, Liholmen Produksjon AS - Adm.dir.
Geir Olsen, Vesterålen Marine Olje AS - Teknisk sjef
Einar Roger Pettersen, Melbu Systems AS - Daglig leder
Elias Mikael Vagn Siggeirsson, Marel Iceland - Research scientist
Marius Strømmen, Havfront AS - Daglig leder

Takk til Vesterålen Havbruk AS og Gunnar Klo avd. Stø for tilgang på lokaler og råstoff til feltarbeid og testing.

Finansiering: FHF

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024