Til hovedinnhold
Norsk English

EnerSea - Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringen fram mot 2040

EnerSea søker å kartlegge sjømatnæringens behov for, og tilgang til, energi fram mot 2040.

Kontaktperson

Dette kobles opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere. Det skal også gjøres en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Sjømatnæringen bidro i 2022 med eksportrettet verdiskaping tilsvarende over 150mrd. NOK, sysselsetter over 50 000 ansatte, og bidrar sterkt til å opprettholde livskraftige lokalsamfunn langs hele kysten. Samtidig er næringen en betydelig forbruker av energi knyttet til ulike konsumenter, fra industrianlegg på land og kystnære havbruksanlegg til servicebåter og havgående fiskefartøy. Store deler av energibehovet i dag dekkes av utslippsintensive fossile drivstoff – ofte på grunn av mangel på reelle grønne alternativer. Til tross for at næringen ønsker grønn omstilling og elektrifisering velkommen, er det allerede i dag store utfordringer knyttet til at mange eksisterende og planlagte elektrifiseringsprosjekter befinner seg i områder hvor det er begrenset kapasitet i lokalt distribusjonsnett og/eller tilhørende regionalnett. Det lokale nettselskapet i et område har plikt til å tilknytte nytt forbruk og ny produksjon etter Energilovens § 3-3 og § 3-4, men dagens regulerings- og finansieringsordning for nettutbygging fra NVE krever at det er forbrukerne selv som betaler for nødvendige nettoppgraderinger gjennom anleggsbidrag. Dette kan være spesielt utfordrende langs kysten der det er færre aktører som kan dele på anleggsbidraget. Resultatet er at flere elektrifiserings-prosjekter som i utgangspunktet gir positiv klimaeffekt ikke blir lønnsomme å gjennomføre.

Det er tidligere gjort flere studier på energibruk både for fiskeriflåten og havbruksnæringen, kartlegginger av næringens klimaavtrykk, samt en rekke piloteringsprosjekter for grønn energitilgang for flåte og anlegg. Det er imidlertid gjort lite koblinger av hvor langs kysten energibehovet eksisterer i dag og i framtida, og hvilken (manglende) infrastruktur som vil være nødvendig for å dekke dette behovet og bidra til grønn omstilling i form av elektrifisering eller bruk av grønne alternative energibærere.

Prosjektet skal gjennom undersøkelser, intervjuer, litteraturstudie og analyser dokumentere sjømatnæringens behov for og fremtidig tilgang på fornybar energi fram mot 2040, barrierer for nettilgang og alternative energikilder og -bærere.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Prosjektpartnere:

SINTEF Ålesund, SINTEF Ocean, SINTEF Energi, NCE Aquatech Cluster, RENERGY, Menon Economics

Industripartnere:

Sinkaberg-Hansen AS, Nova Sea AS, Bjørøya AS, Hofseth AS, Glocal Green AS, Salfjord AS, Havkraft AS, Inseanergy AS, Salmon Evolution Norway AS, NTE Marked AS.

Finansiering: Prosjektet er finansiert av FHF og egeninnsats fra industripartnere.

Utforsk fagområdene