Til hovedinnhold
Norsk English

Clean Urban Water

Arbeidspakker


AP1 Praksisfelleskap (ledet av Trondheim kommune)​

Praksisfelleskapet består av alle partnere i prosjektet og bidrar til tverrfaglig samhandling og samproduksjon av kunnskap og løsninger. Praksisfellesskapet er organisert som en serie med arbeidsverksteder som arrangeres 2 ganger i året. Tema for hvert arbeidsverksted følger behov og framdrift i de øvrige hovedaktivitetene.​

AP2 Vannkvalitet, indikatorer og kilder til forurensing (ledet av NIVA)​

Arbeidet består av å vurdere konverteringsfaktorer mellom ulike indikatorer og sensorparametere for å kunne estimere forurensningsbidraget fra ulike typer forurensningskilder. I tillegg vil man skaffe seg oversikt over alle viktige kilder til forurensning i casene, samt sammenstille eksisterende overvåkingsdata (alle tilgjengelige parametere, inkludert overløpsdrift) og gjennomføre et begrenset antall feltforsøk i tett samarbeid med en eller flere av deltagende kommuner.​

AP3 Transport av forurensninger (ledet av CSDI)​

Arbeidet vil designe en modelleringsstruktur for å modellere og forutsi viktige hydrologiske prosesser og vannkvalitet i elver og resipienter basert på parametere foreslått av partnerne i prosjektet. Deretter vil man sette opp ulike hydrologiske modeller med SWAT+HecRas og/eller SWMM for 2-3 utvalgte nedbørsfelt (velges fra casene) og beregne avrenning og forurensningstransport av de utvalgte parameterne.​

AP4 Verktøyutvikling (ledet av SINTEF)​

Denne arbeidspakken vil utvikle en software som håndtere data og beregninger for  å beregne forurensingen i en kilde og vurdere effekten av tiltak over tid. Viktig oppgaver er å definere funksjoner og løsninger for bl.a. database over målepunkter og vannkvalitetsverdier, innhenting og klargjøring av ulike kartlag for avløpssoner, innbyggere i hver avløpssone, bygninger, infrastruktur, grønt områder, landbruk, innhenting av plassering av overløp og informasjon om når disse er i drift, av nedbørsdata, av vannføringsdata. ​

AP Demonstrasjon og formidling (ledet av Nordre Follo kommune)​

Arbeidet består av å etablere en demonstrasjonscase i hver deltagende kommune og bruke disse til diskusjon og utvikling av verktøyet, samt teste ut ny metodikk. I tillegg vil vi formidle resultater fra prosjektet mot kommuner, fylkeskommuner og andre relevante aktører, blant annet ved formidling gjennom Norsk Vann sine kanaler