Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidsrettet rehabilitering for unge voksne — evaluering av AiR UNG

Dette prosjektet belyser AiR UNG, en døgnbasert intervensjon rettet mot unge voksne (18-30 år) i risiko for å falle utenfor arbeidslivet. Målet var å undersøke deltakernes opplevelser av AiR UNG for å identifisere effektive metoder og områder for forbedring.

Kontaktpersoner

Tilbudet AiR UNG retter seg mot unge voksne, og har fokus på mestring blant annet i naturen. Illustrajonsfoto: Shutterstock

Innsikten fra dette prosjektet danner grunnlaget for skreddersydde arbeidsrettede rehabiliteringstilbud (ARR) som bedre imøtekommer behovene til denne sårbare gruppen.

AiR UNG retter seg mot samfunnsutfordringen der over 20 prosent av arbeidsdyktige i Norge, spesielt i aldersgruppen 20-29 år, står utenfor arbeidslivet. Målgruppen møter komplekse helseproblemer og mangler nødvendig integrasjon i arbeidsmarkedet, noe som krever en helhetlig tilnærming. Helseutfordringene er utbredt blant unge utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, og det haster med å få dem tilbake i arbeidslivet.

Hva er det som virker?

AiR UNG, tilgjengelig ved Rehabiliteringssenteret AiR i Vestfold og Telemark fylke, tilbyr et fire uker langt gruppebasert døgnopphold som gir deltakerne en unik mulighet til å fokusere på sine utfordringer, og ha som mål å kunne komme tilbake i arbeid eller utdanning. Dette prosjektet får frem ny kunnskap for å utvikle skreddersydde arbeidsrettede rehabiliteringstilbud for unge voksne i fare for utenforskap.

Flere metoder

Prosjektet genererte ny kunnskap tilpasset behovene til unge voksne og utforsket intervensjonselementene fra både pasient- og klinikerperspektivet. Deltakende observasjonsstudier og individuelle og gruppebaserte intervjuer med deltakere og klinikere, ga innsikt i behandlingsdynamikken og muliggjorde systematisk innsamling av relevant informasjon. Denne kvalitative metodikken gir innsikt i deltakernes erfaringer og forslag til utvikling av tilbudet.

For å oppnå en grundig oversikt over eksisterende kunnskap om denne typen rehabiliteringsintervensjoner, gjennomføres også en systematisk kunnskapsoppsummering. Denne tilnærmingen identifiserer kunnskapshull, kartlegger kunnskapsgrunnlaget, sammenfatter relevant litteratur på feltet og fungerer som et viktig supplement til den kvalitative studien.

Langvarig erfaring

SINTEF har lang erfaring med forskning på feltet, og publiserte blant annet i 2014 en forskningsrapport hvor situasjonen for unge brukere av NAV med sammensatte behov ble undersøkt (Ose et al., 2014). Her ble forslaget om døgnbasert lærings- og mestringstilbud for unge som står langt fra arbeidsliv eller utdanning foreslått for første gang. SINTEF og NTNU har evaluert omleggingen fra “Raskere tilbake” til Helse og arbeid i spesialisthelsetjenesten, der de blant annet beskriver innholdet i arbeidsrettede tilbud i spesialisthelsetjenesten i hele landet, og peker på at internasjonal litteratur i stor grad viser at det er de mer langvarige og komplekse intervensjonene som viser seg å ha effekt på sykefraværet.

Dette prosjektet er viktig for å kunne forstå og forbedre rehabiliteringstilbudet for unge voksne i fare for utenforskap, med håp om å bidra til økt kunnskap og forbedringer i sektoren.

Ta gjerne kontakt for å få vite mer, eller for å drøfte muligheter for samarbeid innen denne tematikken.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Finansiering

  • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK ARR)
  • Regionale forskningsfond (RFF) Vestfold og Telemark
  • IA Bransjeprogram

Relevante lenker

Utforsk fagområdene

Prosjektmedarbeidere