Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidsrettet rehabilitering for unge voksne — evaluering av UngRehab

Dette prosjektet belyser UngRehab, en døgnbasert intervensjon rettet mot unge voksne (18-30 år) i risiko for å falle utenfor arbeidslivet. Målet er å undersøke deltakernes opplevelser av UngRehab for å identifisere effektive metoder og områder for forbedring.

Kontaktpersoner

Tilbudet UngRehab retter seg mot unge voksne, og har fokus på mestring blant annet i naturen. Illustrajonsfoto: Shutterstock

Innsikten fra dette prosjektet vil danne grunnlaget for skreddersydde arbeidsrettede rehabiliteringstilbud (ARR) som bedre imøtekommer behovene til denne sårbare gruppen.

Mange unge står utenfor arbeidslivet

UngRehab tar sikte på å løse samfunnsutfordringen der over 20 prosent av arbeidsdyktige i Norge, spesielt i aldersgruppen 20-29 år, står utenfor arbeidslivet. Målgruppen møter komplekse helse-problemer og mangler nødvendig integrasjon i arbeidsmarkedet, noe som krever en helhetlig tilnærming. Helseutfordringene er utbredt blant unge utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, og det haster med å få dem tilbake i arbeidslivet.

Ny kunnskap for utvikling av rehabiliteringstilbud

UngRehab, tilgjengelig ved Rehabiliteringssenteret AiR i Vestfold og Telemark fylke, tilbyr et fire uker langt gruppebasert døgnopphold som gir deltakerne en unik mulighet til å fokusere på sine utfordringer og ha som mål å kunne komme tilbake i arbeid eller utdanning. Dette prosjektet skal få frem ny kunnskap for å utvikle skreddersydde arbeidsrettede rehabiliteringstilbud for unge voksne i fare for utenforskap.

Feltarbeid og intervjuer gir innsikt i behandlings-dynamikken

Prosjektet genererer ny kunnskap tilpasset behovene til unge voksne og utforsker intervensjonselementene fra både pasient- og klinikerperspektivet. Deltakende observasjonsstudier og individuelle og gruppebaserte intervjuer med deltakere og klinikere gir innsikt i behandlingsdynamikken og muliggjør systematisk innsamling av relevant informasjon. Denne kvalitative metodikken vil gi innsikt i deltakernes erfaringer og forslag til utvikling av tilbudet.

Kunnskapsoppsummering

For å oppnå en grundig oversikt over eksisterende kunnskap om døgnrehabiliteringsintervensjoner, gjennomfører vi også en systematisk kunnskapsoppsummering. Denne tilnærmingen identifiserer kunnskapshull, kartlegger kunnskapsgrunnlaget, sammenfatter relevant litteratur på feltet og vil fungere som et viktig supplement til den kvalitative studien.

Langvarig intervensjon har effekt på sykefraværet

SINTEF har lang erfaring med forskning på feltet, og publiserte blant annet i 2014 en forskningsrapport hvor situasjonen for unge brukere av NAV med sammensatte behov ble undersøkt (Ose et al., 2014). Her ble forslaget om døgnbasert lærings- og mestringstilbud for unge som står langt fra arbeidsliv eller utdanning foreslått for første gang. SINTEF og NTNU har evaluert omleggingen fra “Raskere tilbake” til Helse og arbeid i spesialisthelsetjenesten, der de blant annet beskriver innholdet i arbeidsrettede tilbud i spesialisthelsetjenesten i hele landet, og peker på at internasjonal litteratur i stor grad viser at det er de mer langvarige og komplekse intervensjonene som viser seg å ha effekt på sykefraværet.

Dette prosjektet er viktig for å kunne forstå og forbedre rehabiliteringstilbudet for unge voksne i fare for utenforskap, med håp om å bidra til økt kunnskap og forbedringer i sektoren.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Finansiering

  • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK ARR)
  • Regionale forskningsfond (RFF) Vestfold og Telemark
  • IA Bransjeprogram

Relevante lenker

Utforsk fagområdene

Prosjektmedarbeidere