Til hovedinnhold
Norsk English

FORSEL - Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår og leveringspålitelighet tilpasset ulike nettkunder

FORSEL skal utvikle verktøy og metodikk som hjelper norske strømnettselskaper med å utnytte muligheter for fleksibilitet i strømnettet og ta gode valg med tanke på framtidig belastning og tilknytning av nye strømkunder i strømnettet.

Kontaktperson

FORSELs overordnede mål er å gjøre det mulig å elektrifisere samfunnet hurtigere, rimeligere og med akseptabel risiko

Den pågående elektrifiseringen for å nå klimamålene er helt avhengig av at bl.a. ladeinfrastruktur for elektrisk transport og økt forbruk fra bærekraftig industri kan tilknyttes det norske kraftnettet. Bygging av nett for å få til dette kan være kostbart og ta lang tid. Derfor er det avgjørende å utnytte dagens distribusjonsnett best mulig.

Norske nettselskaper fikk med endringen av Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) i 2021 mulighet til å inngå avtaler med strømkunder som innebærer avtale om utkobling eller begrensning i forbruket ved behov. Den nye ordningen kan bety rimeligere og raskere tilknytning av kunder som har egne reserver eller kunder med fleksibelt forbruk som kan akseptere lavere leveringspålitelighet. Dette kan for eksempel være aktører innen hybridskip, el-ferger og hydrogenproduksjon.

Betinget tilknytning er ansett for å være en katalysator for andre virkemidler nettselskap kan få for å utløse fleksibilitet. På den ene siden gir dette mulighet til bedre risikobasert utnyttelse av dagens nett. Samtidig får nettselskap og nettkunder en ny utfordring ved at de må kunne vurdere risikoen ved denne type tilknytning og hvordan den avhenger av vilkårene i avtalen.

FORSEL – Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår og leverings-pålitelighet tilpasset ulike nettkunder
FORSEL – Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår og leverings-pålitelighet tilpasset ulike nettkunder

Norsk regulering skal legge til rette for samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av kraftsystemet. Det forutsetter at nettselskapene er i stand til å hensynta risiko i beslutningene de tar og ikke planlegge nettet for konservativt.

Metodikken som utvikles i prosjektet skal hjelpe nettselskapene til få bedre kontroll på usikkerhetene rundt belastning i nettet og bedre kontroll på risiko ved tilknytning. Overordnet representerer innovasjonen en mer systematisk og rasjonell måte å forholde seg til risiko på, både i planleggingen av tilknytninger og bygging av nytt nett.

Ett av verktøyene som utvikles i FORSEL er en «effektkalkulator» for å estimere effektbehov for nettkunder, noe som vil være nyttig for nettselskap når de er i dialog med nye forbrukskunder om innmeldt effektbehov slik at de kan unngå overdimensjonering. Denne kalkulatoren vil, på en ny måte, kombinere ulike typer informasjon som i dag ikke utnyttes i nettplanlegging.

FORSEL er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) hos Forskningsrådet.  

Prosjektet er et «spin-off»-prosjekt fra FME CINELDI (Centre for intelligent electricity distribution) 

Organisering:

Partnere i prosjektet er:

Prosjektnotat og rapporter:

  • «Relevant informasjon for å estimere energi- og effektbehov for nettkunder», S. Sandell, I. B. Sperstad, og A. O. Eggen, SINTEF Energi AS, Trondheim, prosjektnotat nr. AN 23.12.09, 2023. (Underlag for utvikling av Effektkalkulator.)
  • «Sammenlagring og samtidighet av last i nettet», I. B. Sperstad, SINTEF Energi, Trondheim, prosjektnotat nr. AN 23.12.24, 2023. (Underlag for nytt kapittel i planleggingsbok for kraftnett.)
  • «Veiledning for vurdering av om nettilknytning er driftsmessig forsvarlig», I. B. Sperstad og A. O. Eggen, SINTEF Energi, Trondheim, prosjektnotat nr. AN 23.12.30, 2024. (Underlag for nytt REN-blad.)
  • «Kartlegging av fleksibilitetsordninger hos næringskunder», S. Bjarghov, I. B. Sperstad og H. Sæle, CINELDI / SINTEF Energi, CINELDI-rapport nr. 01:2024, 2024. (Rapporten ble skrevet i samarbeid mellom  FME CINELDI og FORSEL-prosjektet.)
  • «Hurtig nettilknytning av hurtigladestasjoner – Resultat fra workshop 2024-02-01», S. Ekrheim, K. M. Schlüter, I. B. Sperstad, A. F. Flataker og B.N. Torsæter, SINTEF Energi, Trondheim, prosjektnotat nr. AN 24.12.15, 2024. (Notatet ble skrevet i samarbeid med FuChar-prosjektet.)

Blogginnlegg og debattinnlegg:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Utforsk fagområdene