Til hovedinnhold
Norsk English

TEAPOT

Technology for advanced positioning within the transport system

Kontaktperson

Fremtidens automatiserte transport er avhengig av kommunikasjon og presis posisjonsbestemmelse, der sistnevnte er fokus i TEAPOT.

Prosjektet skal bidra til å sikre posisjonering i fremtidens transportsystem under nordiske forhold. 

Vi står ovenfor en revolusjon i transportsektoren som innebær en digitalisering og automatisering av transportsystemet. Fordelene med automatiserte transportsystemer beregnes å bli enorme, men den fulle samfunnsnytten kommer først bli nådd når biler er utrustet med ITS-tjenester som kan øke effektivitet og sikkerhet samt minske utslipp (NTP 2018). For å oppnå dette er det viktig at forstå utfordringene med posisjonering, siden det ofte antas at dagens GNSS er nøyaktige.

Framtidsvisjonen med autonome biler er avhengig av nøyaktig posisjonering for sikker og effektiv navigasjon i forskjellige miljøer, særlig i Norge der topografi og klima gjør det vanskelig for selvkjørende biler at navigere basert kun på innbygde kameraer og sensorer. TEAPOT skal fremskaffe kunnskap om hvordan posisjonering under nordiske forhold skal utvikles for å oppnå samfunnsnyttige implementeringer av ITS-tjenester, inklusive automatisering.

Posisjonering under nordiske forhold er særlig viktig for norsk forskning siden Norge har særegne karakteristikker som f.eks. klima, topografi og vær, men også romvær, siden nordlys kan forverre kvaliteten på satellitt-basert posisjonering betydelig. I tillegg har Norge mange tunneler der satellittbasert navigasjon ikke er mulig i det hele tatt. Dette innebær at transportsektoren i Norge må utvikle egne løsninger for posisjonering som er tilpasset norske forhold, slik at Norge kan oppnå samme posisjoneringsstandard som ellers i verden.

Innen transportsektoren har posisjonering for skip og fly lenge vært i fokus, og det skjer fortsatt mye forskningsaktivitet rundt dette (f.eks. GSA-prosjektene EDG2E og COSMEMOS samt innen generell posisjonering i Arktis (ARKKI). Derfor vil et nasjonalt prosjekt med hovedfokus på posisjonering i vegtransportsektoren i Norge og under nordiske forhold bidra med viktig kunnskap, og TEAPOT kan komme til å bli en ledende lærings- og forskningsplattform for norske aktører innen dette området.

Prosjektet har tre hovedfokusområder:

  1. Kartlegge transportsektorens behov for posisjoneringsteknologi, med særlig fokus på nordiske forhold
  2. Utvikle en tilnærmelsesmåte for å kombinere forskjellige teknologier og metoder med hjelp av sensor fusion
  3. Beskrive hvordan samarbeid mellom Statens Vegvesen og posisjoneringssamfunnet kan organiseres og reguleres samtidig som det fremmer norsk næringsliv

Disse fokusområdene skal undersøkes i et samarbeid mellom partnere innen forskning (SINTEF og NTNU), offentlig sektor (Kartverket og Statens Vegvesen) og industri (Aventi og Applied Autonomy).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023