Til hovedinnhold
Norsk English

Seaweed Carbon Solutions (JIP)

Skal redusere atmosfæriske klimagasser ved storskala taredyrking til havs og konvertere dette til klimapositive produkter og/eller løsninger.

Kontaktperson

Skal vi nå målene i Parisavtalen haster det å komme i gang med CO2-fjerning, Carbon Dioxide Removal (CDR). Tareindustrien er i fremmarsj, og det er forventet at den vil ha store og positive effekter på klimaet. Det vil imidlertid ta både tid og ressurser før industrien vil gi vesentlig karbonbinding og karbonnøytrale produkter. Vi tror at vi kan oppnå mer og effektiv karbonfjerning ved å ta i bruk aktive, klimapositive løsninger.  

Seaweed Carbon Solutions er et prosjekt som skal designe, bygge, operere og evaluere offshore storskala tareproduksjon som en løsning for karbonfjerning. Prosjektet har som mål å utvikle et rammeverk og en modell for bærekraftig og effektiv karbonutvinning fra biosfæren og å utforske alternativer for permanent karbonlagring på land og til havs.  

Arbeidet vil baseres på erfaringene fra tang og tare-industrien, offshore industri og forskningsprosjekter som Macrosea, Genialg og Safe Seaweed Coalition. I tillegg vil vi samhandle med pågående prosjekter som seaweed CDR og RI seaweed. 

MicrosoftTeams-image (17).png

Seaweed Carbon Solutions er et "joint industry project" (JIP) finansiert av partnerne SINTEF, DNV, Equinor, Aker BP og Wintershall. Prosjektet vil blant annet bruke forskningsinfrastrukturen RI Seaweed som er finansiert av Forskningsrådet og som er utviklet spesielt med tanke på forskning og teknologiutvikling for storskala taredyrking og -prosessering.  

Hovedmål: Formålet med Seaweed Carbon Solutions prosjektet er å utvikle teknologi og mulige forretningsmodeller innen løsninger for CDR, som kan skaleres og implementeres over en lengre tidsperiode. Dette skal gjøres ved å utvikle løsninger for atmosfærisk klimagassreduksjon gjennom industrialisert taredyrking til havs og konvertering til CDR-produkter eller -løsninger.  

  • Skalerbar teknologi for permanent fjerning av CO2 gjennom dyrking av tare:  
    • ~10 % fjernes passivt gjennom biomasse-sedimentering i dyrkingsfasen  
    • ~90% fjernes ved bearbeiding til tare-biokull for jordforbedring på land.  
  • I verdikjeden må den totale mengden CO2 som fjernes og lagres permanent være betydelig høyere enn den totale mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren i prosessen (for eksempel vil biokullproduksjon måtte skje i kombinasjon med CCS av CO2-utslippene fra biokullprosessen). 

Videre kan prosjektet bidra til gjenbruk eller sambruk av eksisterende kyst- og offshoreressurser og infrastruktur, inkludert olje-, gass-, vind- og havbruksinstallasjoner, og bidra til å skape ny, varig og bærekraftig aktivitet på norsk sokkel. Prosjektet er i tråd med norske og europeiske strategier, inkludert EUs taksonomi, og kan spille en nøkkelrolle i å oppnå utslippsmålene som er fastsatt i Parisavtalen.  

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Prosjektpartnere:

Industri:

Forskningspartnere:

Advisory Group:

Lokasjon for pilotanlegget:

  • Frohavet, Frøya kommune