Til hovedinnhold
Norsk English

NordSalt

NordSalt skal undersøke trekk, diversitet, utbredelse og endringer over tid i nordiske kystsaltmyrer for å vurdere deres rolle i klimareguleringen. Marsklandenes sårbarhet skal vurderes sammen med endringer i økologiske strukturer og funksjoner under fremtidige klimascenarioer med økte temperaturer, lokale miljømessige faktorer og forvaltningsbeslutninger.

Kontaktperson

Bilde av saltmyre i Wadden Sea. Foto: SDU

Mikrotidale kystsaltmyrer i den nordiske/Skandinaviske regionen er ikke spesielt undersøkt, og skiller seg fra «vanlige» og godt studerte makrotidale saltmyrer. Tidevannet varierer mindre enn 2 meter mellom lavvann og høyvann, som sammen med store variasjoner i klima og salinitet i regionen påvirker sammensetningen av plantearter. Den sterke salinitetsgradienten i Østersjøen gir en vegetasjon som er ulik de klassiske gress-dominerte myrene. Regionen har saltenger, laguner med siv voksende i brakkvann og gressenger langs med kysten som påvirkes av sjøsprøyt.

Målet med NordSalt er å undersøke trekk, diversitet, utbredelse og langtidsendringer hos nordiske kystsaltmyr habitater for å avgjøre deres rolle i klimareguleringen (netto utslipp av drivhusgasser og lagring av «blått karbon»), og for å vurdere deres sårbarhet og endringer i økologiske strukturer og funksjoner under fremtidige klimascenarioer med økte temperaturer, lokale miljømessige faktorer og forvaltningsbeslutninger.  

NordSalt marsh_Christoffer Boström.png
Foto: Christoffer Boström

NordSalt skal undersøke forholdet mellom struktur i plantesamfunn, biodiversitet og karbonkretsløp for å vurdere hvordan marsklandene tilbyr økosystemtjenester, altså beskyttende eller fordelaktige effekter fra miljøet og kysten som gagner samfunnet. Prosjektet har spesielt fokus på karbonbinding (såkalt «blått karbon») og netto utslipp av drivhusgasser (CO2 og metan) i disse økosystemene. Detaljert feltarbeid av mengden karbon som tas opp og lagres i myrer som både er og ikke er beitet på skal gjøres på fem case-studie områder på tvers av nordiske kystsaltmyr habitater. Strømmen av klimagassutslipp skal måles sesongmessig ved tre av case-studie områdene (Finland, Danmark og Tyskland). Interaksjonene mellom biodiversiteten i plantesamfunnet i kystsaltmyrene, mikrobielle prosesser i jorda og temperaturendringer for netto karbonutslipp og -lagring skal testes i et «common garden eksperiment» (kontrollert eksperiment under naturlige forhold) hos University of Hamburg. 

NordSalt skal også undersøke historiske endringer i distribusjonen av nordiske kystsaltmyrer og tilhørende endringer i biodiversitet i forhold til klima og lokale miljømessige faktorer og forvaltning, inkludert beiting som påvirker plantesamfunnet i stor grad.

NordSalt_Christoffer Boström.png
Foto: Christoffer Boström

Videre skal NordSalt evaluere potensialet for naturbaserte forvaltningsmuligheter for nordiske kystsaltmyrer i både lokal, regional og global sammenheng. For å gjøre dette skal en omfattende mengde økosystemtjenester som virker beskyttende for kysten og klimaet evalueres og diskuteres med relevant regelverk, forvaltning og lokale interessenter. På bakgrunn av dette vil NordSalt bidra til bærekraftig forvaltning både under dagens og fremtidige miljøforhold.

NordSalt er finansiert av EU-programmet BiodivERsA i samarbeid med nasjonale finansieringsbyrå. Partnerne i NordSalt konsortiumet er University of Southern Denmark (styre), Aarhus University (Denmark), Åbo Akademi University (Finland), Stockholm University (Sverige), SINTEF (Norge) og University of Hamburg (Tyskland).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2021 - 01.03.2024

NordSalt er en BiodivERsA prosjekt. Se biodiversa.org for mer informasjon.