Til hovedinnhold
Norsk English

Cybersikkerhet og barrierestyring

Prosjektet vil utvikle ny kunnskap, metoder og veiledning for å sikre industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer mot cyberangrep. Antall trusselsaktører og cyberangrep rettet mot petroleumssektoren øker og fører til nye fare- og ulykkessituasjoner som må tas hensyn til under design og drift av petroleumsinstallasjoner.

Kontaktperson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Petroleumstilsynet krever at bransjens satsing på digitalisering må bidra til forbedret sikkerhet og beskriver prinsipper for god barrierestyring som sikrer at nødvendige barrierer (tiltak, mottiltak, løsninger) er identifiserte og tilstede for å unngå negative følger for personell, ytre miljø, og materielle verdier. Disse prinsippene er like relevante for cybersikkerhet. Norske olje- og gasselskaper har utviklet systemer for barrierestyring for sikkerhet som ivaretar både tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold, men systemene dekker i liten grad cybersikkerhet.

Et overordnet prosjektmål er å utvikle ny kunnskap og veiledning for etablering av cybersikkerhetsbarrierer som en kontinuerlig prosess under utvikling og drift, som dekker både tekniske og ikke-tekniske aspekter, og som bygger bro mellom sikkerhets- og cybersikkerhetsdomenene. Prosjektet vil kunne bidra til å forbedre cybersikkerhet i petroleumssektoren, så vel som i andre sektorer som bruker industrielle automatiserings- og kontrollsystemer.

Prosjektet vil gi innspill til Ptils regelverk, og videreutvikling av standarder så som IEC 61508, IEC 61511 og 62443.

Se NEK 820 for en samling av hele NEK IEC 62443-serien.

Prosjektet er støttet av PETROMAKS 2 programmet i regi av Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025