Til hovedinnhold
Norsk English

CO2SMOS - Avansert kjemikalieproduksjon fra biogene CO2 utslipp for sirkulære biobaserte næringer

CO2SMOS har som mål å utvikle kostnadseffektive alternative ruter for å produsere biobaserte kjemikalier fra CO2-utslipp fra biobasert industri og fornybar energikilde (grønt hydrogen og kombinert med biomasse).

Kontaktperson

Foto: Lars Andreas Berg

COSMOS-prosjektets hovedmål er å finne gode ruter for å benytte biogene CO2-utslipp til produksjon av merverdikjemikalier som videre kan brukes til å lage bærekraftige bioprodukter.

Prosjektet vil benytte en integrert hybridløsning som kombinerer innovative bioteknologiske og elektrokjemiske/katalytiske konverteringsprosesser sammen med fornybare kilder som grønt hydrogen og biomasse.

Teknologiene som vurderes inkluderer gassfermentering, elektrokatalytisk reduksjon, biokatalysert konvertering, væskegjæring og katalytisk konvertering for å muliggjøre en integrert prosess med null eller negative klimagassutslipp.

Teknologiene vil bli testet og validert fra laboratorium til pilotskala, og de resultatet vil bli integrert i produksjonen av høyytelses biopolymerer og fornybare kjemikalier.

Figuren viser verdikjede for biobaserte industrier, biogene CO2-utslipp, CO2 konverteringsteknologi, kjemikalier med høy merverdi, biobaserte produkter


I COSMOS har SINTEF har som mål å utvikle en høytemperatur PEM-elektrolysør (110-200 °C) som skal integreres sammen med en katalytisk reaktor som konverterer bio-CO2-utslipp og vann til syngass. Testing av elektrolysøren utføres ved bruk av testinfrastrukturen til Norsk brenselcelle- og hydrogensenter.  Videre skal SINTEF bidra til utvikling av en reaktor for direkte konvertering av syngass til BTEX.


 

 

CO2SMOS hjemmeside


COSMOS-prosjektet har mottatt finansiering fra  EUs Horizon 2020 forsknings og innovasjons program under tilskuddsavtale nr. 101000790.

EU-flagg

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025