Til hovedinnhold
Norsk English

CalaFeed: Enhancing the potential of Calanus as raw material for sustainable aquaculture feed ingredients

Hovedmålet for CalaFeed er å fastslå og øke potensialet for å utnytte raudåte som laksefôr. Raudåte er en naturlig ressurs som har potensialet til å tilfredsstille de krav til fiskefôr som stilles fra industrien, forbrukerne og samfunnet. Spesielt vil man se på prosesser for full utnyttelse av høstet råstoff, og effekt av proteinfraksjon i fôringsforsøk.

Kontaktperson

Fiskeri og havbrukssektoren er sett på som viktige for å fremskaffe mat til en økende befolkning, og Norge har en ambisjon om en betydelig vekst i oppdrettsproduksjonen av laks – til opp mot fem millioner tonn laks i 2050. En viktig utfordring fremover er imidlertid tilgang på bærekraftige fôringredienser som oppfyller laksens næringsbehov, og som kan produseres kostnadseffektivt i store volum.

I dag produseres kun 2 % av maten vår i havet, men havet rommer flere arter som i dag ikke blir høstet, eller som kun utnyttes i liten grad. Høsting av arter lavt i næringskjeden er sett på én av løsningene for en mer bærekraftig matproduksjon. Én slik art som finnes i store volum er raudåta.

Det er kun i de siste årene at det har åpnet for kommersielt raudåtefiske i Norge, og dermed gjort det mulig å høste og fremskaffe ingredienser i vesentlige volum av denne arten – det er estimert at det produseres 290 millioner tonn årlig bare i Norskehavet. 

Sammen med utviklingen av høsteteknologi, er det behov både for å finne rett teknologi for stabilisering ombord, tilrettelegge for prosessering som bevarer både olje og proteindelen, og evaluere fôreffekt – og bærekraftsaspekter ved raudåte som ny fôrkilde.  

Prosjektet vil utvikle teknologi for ombordhåndtering og prosessteknologi for å produsere næringsrike fôringredienser, og evaluere fôreffekter i fiskeforsøk. Fiskefôr er den enkeltfaktoren som bidrar mest til karbon-miljøavtrykket til norsk laks. Miljø- og klimaaspektet ved de nye fôringredienser fra raudåte vil være en sentral del av prosjektet. I CalaFeed vil man sammenligne miljøfotavtrykket til raudåte som en ny forråvare med fôringredienser som benyttes i dag. I tillegg vil man vurdere både sosiale og økonomiske bærekraftsaspekter ved de nye ingrediensene.

Picture2.png

CalaFeed er et KSP prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (NFR 320536 )

Prosjektet koordineres av SINTEF Ocean, og konsortiet består av forskere fra Nofima, NTNU, og CSIC i Spania, så vel som industriaktørene Calanus AS og Skretting. Sammen skal disse jobbe for å øke potensialet av raudåte som en bærekraftig fôrressurs til norsk oppdrettslaks. Samarbeidsprosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024