Til hovedinnhold
Norsk English

BRAVENT

Effektiv ventilasjon av røyk fra små branner

Kontaktperson

Foto: RISE Fire Research

Det er over 180 brannhendelser i norske skoler per år. Selv om de fleste av disse brannene er små kan de gi store røykskader. Det er ønskelig å bruke de eksisterende komfortventilasjonssystemene til å kontrollere røykspredningen for å øke brannsikkerheten og begrense skadene.

Tradisjonelt har dette blitt gjort ved å lukke både avtrekks- og tilluftskanaler og derved forhindre at røyken sprer seg til andre rom. Denne løsningen kan imidlertid være dyr fordi den krever brannklassifiserte spjeld for å sikre at ventilasjonskanalene er lukket ordentlig. Videre kan lukking av disse kanalene under en brann også føre til en trykkoppbygging som gjør det vanskelig å åpne eller lukke dører, noe som igjen kan komplisere evakueringsprosessen. 

BRAVENT-prosjektet vil utforske en alternativ strategi, røykavsug, som ikke er avhengig av sertifiserte brannklassifiserte spjeld og hjelper til med å kontrollere trykkoppbyggingen forårsaket av brannen. Denne strategien kan være spesielt egnet for de vanligste skolebrannene, nemlig små branner med moderat varmeutvikling. 

Det er imidlertid noen utfordringer knyttet til å tilpasse røykavsugsstrategien for skoler. For eksempel varierer utformingen av bygningene betydelig, hvilket medfører tilsvarende forskjell i ventilasjonssystemene. I tillegg kan røykuttak føre til at det samler seg sot i ventilasjonssystemet, og dette vil kunne forverre inneklimaet i etterkant av en brann. 

For å møte de ovennevnte utfordringene vil prosjektet kartlegge ventilasjonsanlegg i en rekke skoler og samle informasjon om tidligere inntrufne branner. Prosjektet vil bruke denne informasjonen til å etablere en ventilasjonsløsning som sikrer effektiv røykkontroll i tilfelle brann.

Videre vil potensialet for sotakkumulering bli vurdert gjennom branntesting av de viktigste ventilasjonskomponentene. Til slutt vil effektiviteten av røykavsugsstrategien for små branner bli verifisert gjennom storskala branneksperimenter og ved hjelp av datasimuleringer.

BRAVENT er et innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, program SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko, prosjektnummer 321099, samt av partnere. Prosjektet skal pågå i perioden 2021-2024.

Prosjekteier er Oslobygg KF, og prosjektleder er RISE Fire Research. De andre partnerne i prosjektet er SINTEF Community, Trondheim Eiendom, Bergen Kommune, GK Norge AS og TROX Auranor Norge.

Se også risefr.no/tjenester/forskning-og-utredning/bravent

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene