Til hovedinnhold
Norsk English

Kollektiv for Balansetjenester - KoBas

Prosjektet skal utnytte fremskritt innen datadrevne metoder og økende tilgang på strømmende data for å predikere pris og volum i regulerkraftmarkedet.

Kontaktperson

Foto: Pixabay

KoBas tar sikte på å utvikle prediktive modeller for volum og pris i regulerkraftmarkedet, med tilhørende utfallsrom. Prediksjoner i disse markedene vil skape verdi, både på egenhånd og i kombinasjon med eksisterende verktøy for beslutningsstøtte.

For en god gjennomføring er det essensielt å ha god innsikt i dataene som benyttes og kompetanse på datadrevet utvikling. KoBas når sine mål ved å bygge på operasjonell kompetanse hos sine bedriftspartnere og kombinere dette med ekspertkompetanse på markedsmodellering og datadrevne metoder hos forskningspartnerne.

Prosjektet arbeider med å identifisere relevante datakilder og utarbeide løsninger for effektiv og kontinuerlig innhenting av data av forskjellig format. Det vil bli utviklet metoder for å vaske og verifisere gyldigheten av disse dataene.

Det er utviklet et modelleringsrammeverk som bygger på en iterativt tilnærming der et hierarki av modeller bygges modulært opp for å munne ut i pris og volum predikasjoner. Prosjektet arbeider med iterativ implementering av dette rammeverket. Det arbeides med tilrettelegging for uttesting i operativt miljø når mer modne modeller er utviklet.

Bakgrunn:

Kraftmarkedene i Norge og Europa er i utvikling når det gjelder teknologiske løsninger og markedsstrukturer. Det stilles strenge krav for å øke andelen fornybar energi, samtidig som kull- og kjernekraft gradvis fases ut. Samtidig økes integrasjonen mellom Norge, Norden og Europa ved utbygging av overføringskapasitet mellom landene. Verdien av fleksibilitet økes da på to måter. For det første vil utfasing av termisk produksjon redusere tilbudet av fleksibilitet og for det andre vil økt innfasing av ikke-regulerbar produksjon øke etterspørselen etter fleksibilitet. For tilbydere av ikke-regulerbar kraft, som vind- og solkraft, medfører dette en utfordring, siden kostnadene av å fravike sin produksjonsplan da vil øke. For vannkraftprodusenter som kan tilby fleksibilitet, er dette en stor mulighet.

Som følge av denne utviklingen er det behov for prognoser på pris og volum i det kortsiktige regulerkraftmarkedet. Fundamentale markedsmodeller som benyttes i dag, bygger på antagelser om at all usikkerhet er kjent innenfor en ukes horisont og at alle system- og markedsmessige sammenhenger er lineære. Dette er antagelser som ikke holder i de kortsiktige markedene, noe som gjør det nødvendig å benytte andre typer prediksjonsverktøy.

Prosjekteier: Skagerak Kraft

Partnere:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) finansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023