Til hovedinnhold
Norsk English

Effektiv CO2-fangst fra foredlet avfallsbrensel ved bruk av CLC-teknologi - CLC-SRF

CO2-utslippene fra forbrenning av foredlet avfallsbrensel i EU er anslått til ca 18 millioner tonn per år (ERFO - European Recovered Fuel Organisation, 2015). Videre antas markedet for slike brensler å kunne øke og medføre CO2-utslipp på mer enn 60 millioner tonn per år. Foredlet avfallsbrensel inneholder en god del biogent materiale.

Kontaktperson

CO2-fangst fra disse anleggene vil derfor kunne representere en betydelig reduksjon av CO2-utslipp, samt negative ("klima-positive") CO2-utslipp.

Foredlede avfallsbrensler egner seg godt i konvensjonelle fluidised-bed kjelanlegg, noe som har vært gjort i kommersiell skala i mange år. Tanken bak dette prosjektet er å ta det videre til en fluidised-bed CLC (Chemical Looping Combustion) prosess. Avfall som brensel i CLC har tidligere ikke blitt demonstrert og representerer dermed en ny løsning for CO2-innfanging fra avfall, med potensiell høy fangsteffektivitet og lavt energitap.

Prosjektets hovedmål er å evaluere muligheten for, og eventuelle fordeler, ved å anvende CLC-teknologien for CO2-fangst fra forbrenning av foredlet avfallsbrensel.

Prosjektet inneholder følgende hovedaktiviteter:

  • Teste CLC med foredlet avfallsbrensel i SINTEF Energi sin 150 kW pilotenhet med bruk av oksygenbærermaterialer basert på rimelige mineraler.
  • Evaluere mulig gjenbruk, eller annen anvendelse, av brukte oksygenbærermaterialer.
  • Gjennomfør en tekno-økonomisk studie og LCA for et aktuelt anlegg og sammenlign med andre teknologier.

Fremtidige planer?
Dette prosjektet er første steg for å utvikle CLC som en mulig fangstteknologi for foredlet avfallsbrensel. Som et andre steg vil det bli sendt en søknad til den kommende ACT-utlysningen (ACT3). Det vil inkludere flere industripartnere og pilottester på opp til 1 MW. Andre steg skal forberede for demonstrasjon på skala 10 - 30 MW, som tenkes som et aktuelt tredje steg.


Prosjektet er finansiert av CLIMIT


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022