Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus

SINTEFs evaluering av pakkeforløp psykisk helse og rus pågikk i de to første årene, etter innføring i januar 2019. Evalueringen la vekt på ansatte, ledere og brukeres erfaringer med endringene - og resultater i forhold til sentrale mål.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Pakkeforløp for psykisk helse og rus trådte i kraft 1. januar 2019 og omfattet både psykisk helsevern for voksne, barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Pakkeforløpenes mål var å styrke det helhetlige behandlingstilbudet gjennom økt vekt på brukermedvirkning, sammenhengende og koordinerte pasientforløp, unngå ventetid, mer likeverdige tilbud uavhengig av hvor man bor, og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Om evalueringen 

På oppdrag fra Helsedirektoratet evaluerte SINTEF pakkeforløp psykisk helse og rus de to første årene, etter innføring i januar 2019. Det er utgitt to rapporter, en om ansattes oppfatninger av endringene i regi av pakkeforløp, som kom i starten av 2020, og en med brukere sine erfaringer, samt en ny runde med ansatte, som kom i starten av 2021 (lenker til de to rapportene under).

Da Regjeringen bestemte seg for å gå over til nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus, avgjorde Helsedirektoratet at evalueringen av pakkeforløp skulle avsluttes.

Regjeringen bestemte seg høsten 2022 for å endre fra pakkeforløp til nasjonale pasientforløp, noe som i tillegg til navneendring innebærer at Helsedirektoratet skal videreutvikle og forenkle innhold og monitorering av forløpene. Denne endringen, kombinert med at Covid-19-pandemien begrenset helsetjenestens kapasitet til å implementere pakkeforløpene, gjorde at Helsedirektoratet besluttet å avslutte den pågående evalueringen av pakkeforløp. Dette betydde at den planlagte tredje og siste rapport i evalueringen ikke ble utarbeidet.

Du kan lese mer om myndighetenes avgjørelse om endring fra pakkeforløp til pasientforløp her:

Fra pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp - Helsedirektoratet

SINTEF gjennomfører i 2023 en nasjonal brukerundersøkelse blant brukere og pasienter i poliklinikk, psykisk helsevern og i rusbehandling.

Brukerundersøkelse blant polikliniske pasienter/brukere i psykisk helsevern og rusbehandling - SINTEF

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021

Utforsk fagområdene