Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Denne evalueringen skal gi kunnskap om hvordan pakkeforløpene for psykisk helse og rus erfares av pasienter og tjenesteytere, og om pakkeforløpene oppfyller myndighetenes intensjoner.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Mål med pakkeforløp 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus trådte i kraft 1. januar 2019 og omfatter både psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kommunene har også en sentral rolle i pakkeforløpene. De aller fleste pakkeforløp starter med en henvisning fra primærhelsetjenesten, og mange av pasientene har hjelpebehov som krever samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste underveis i forløpet og ved utskrivelse.  

Pakkeforløpenes mål er å styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer. Det er utarbeidet fem mål for arbeidet basert på dagens utfordringsbilde i tjenestene:  

  1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.
  2. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp.
  3. Unngå faglig ubegrunnet ventetid for utredning, behandling og oppfølging.
  4. Mer likeverdige tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor.
  5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Om evalueringen 

Målene har en sentral plass i evalueringen, som skal undersøke hvordan erfaringene med pakkeforløp endrer seg over tid, fra oppstart og mot slutten av evalueringsperioden, og skal også bidra til å kunne justere pakkeforløpene underveis. Forskergruppen kombinerer digitale spørreskjemaundersøkelser rettet mot de behandlere, forløpskoordinatorer og ledere i spesialisthelsetjenesten og kvalitative intervju rettet mot både tjenester, brukere og pårørende. En “Bruker Spør Bruker”-studie gjennomføres av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT). Vi benytter også datakilder om Norsk pasientregister, PASOPP (FHI), IS-24/8 (Helsedirektoratet) i evalueringen, og samarbeider med NAPHA om undersøkelser i kommunene.  

Evalueringen er finansiert av Helsedirektoratet og pågår i perioden 2019 til 2021. 

Les mer om implementeringen av pakkeforløp og de spesifikke pakkeforløpene på Helsedirektoratets sider:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021

Utforsk fagområdene