Til hovedinnhold
Norsk English

SCINDEEP - Safety Challenges for INdustries: DErmal Exposure to nanosized Particles

Målet med prosjektet er å legge til rette for å gjennomføre effektive risikovurderinger, samt risikohåndtering av hudeksponering for ultrafine partikler (UFP) i industrier der diffuse utslipp av ultrafine partikler er en kjent risiko.

Kontaktperson

Foto/copyright: SINTEF - CCBY-NC

SCINDEEP prosjektet er en videreføring av enkelte temaer fra DeMaskUs prosjektet. I DeMaskUs ble eksponering for ultrafine partikler (UFP) via luftveiene studert. Flere arbeidere i smelteverksindustrien tok også opp spørsmål angående ultrafine partikler og hudeksponering. Enhver som noen gang har sett en brannmann, en gruvearbeider eller en smelteverksarbeider etter endt skift, vet at hudeksponering ofte er omfattende i disse yrkene. Likevel har hudeksponering fått liten oppmerksomhet. Derfor ble prosjektet SCINDEEP igangsatt for å finne svar på disse spørsmålene.

 

SCINDEEP‐prosjektet legger hovedvekt på hudeksponering for nanopartikler fra støv og røyk i arbeidsatmosfæren i norsk metall‐ og gruveindustri og i brannvesenet. Dette er yrker utenfor nanoteknologibransjen der folk jobber under forhold hvor det er risiko for å bli utsatt for nanopartikler, i denne sammenhengen ofte kalt ultrafine partikler (UFP).

 

SCINDEEP‐prosjektet skal sikre effektiv beskyttelse mot skadelige helseeffekter av hudeksponering for UFP i de utsatte yrkene. Dette vil bli gjort ved å ta opp viktige aspekter ved risikovurdering og risikohåndtering. For det første er det viktig å kvantifisere og karakterisere luftbårne UFP, samt å karakterisere partiklene som fester seg på arbeidernes hud. For det andre vil prosjektet undersøke om UFP som fester seg til huden krysser hudbarrieren, om andre kjemiske forbindelser som sitter på partiklene kommer inn i kroppen, samt å undersøke om eksponeringen av huden forårsaker helsepåvirkninger hos de utsatte arbeidstakere. Sist vil prosjektgruppa studere og sammenligne hvordan risikokommunikasjon om UFP‐eksponering påvirker sikkerhet og atferd i de tre bransjene. Prosjektgruppen vil studere disse problemene gjennom eksisterende standardiserte metoder kombinert med utvikling av nye metoder.

 

Prosjektmålene skal oppnås ved å:

  1. Utrede hudeksponering for ultrafine partikler innen Norsk brann- og redningsvesen, metallproduksjon og gruveindustri
  2. Studere biologiske markører og helseeffekter relevante for hudeksponering av UFP i disse tre arbeidsgruppene
  3. Utvikle en risiko- og sikkerhetskommunikasjonsstrategi for arbeidstakere som utsettes for UFP


Prosjektgruppen i SCINDEEP er tverrfaglig med kompetanse fra industriell prosessteknologi, yrkeshygiene, arbeidsmedisin, dermatologi, patologi, kjemi og psykologi. Resultatene vil være til nytte for ikke bare de inkluderte næringene, men alle virksomheter der arbeidstakere utsettes for ultrafint støv/partikler.

SINTEF Industri skal lede den av arbeidspakkene hvor de ultrafine partiklene skal måles og karakteriseres. Dette arbeidet vil være viktig for å utvikle gode metoder for å studere dette. Arbeidet involverer målinger i felt og en del laboratorieanalyser. Viktige verktøy for SINTEF blir en elektrisk impactor (ELPI) og elektronmikroskop.

Marit Nøst Hegseth

Marit Nøst Hegseth

Prosjektleder SCINDEEP Universitetssykehuset Nord-Norge

Samarbeidspartnere er UNN (prosjekteier), SINTEF, NTNU, Finnfjord Smelteverk, Tromsø Brann- og Redning samt Store Norske.

SCINDEEP er et forskerprosjekt som er finansiert av Norges Forskningsråd via programmet Nano2021

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022