Til hovedinnhold
Norsk English

Crocodile - Første kompakte system for effektiv gjenvinning av kobolt

Kobolt er et viktig materiale for å få realisert "det grønne skiftet", og etterspørselen har økt kraftig de siste årene. CROCODILE-prosjektet har som mål å bidra til en drastisk redusering av forsyningsrisikoen for kobolt i Europa. Dette skal gjøres ved å øke effektiviteten i gjenvinnings- og ekstraksjonsprosesser, både fra sekundære og primære koboltkilder. Ambisjonen er å oppnå dette med lav miljøbelastning og redusert energiforbruk. CROCODILE vil også bidra til løsninger med små investeringskostnader, og dessuten maksimere utnyttelsen av "lokalt" avfall.

Kontaktperson

Hvert elektrisk bilbatteri trenger mellom 10 og 20 kg kobolt. Koboltprisen har økt med 250% siden 2017, og drevet av den globale etterspørselen etter elektriske biler, er markedet for Co ventet å utvides ytterligere de nærmeste årene. Kobolt er derfor klassifisert av EU-kommisjonen som et kritisk råmateriale.

I dag må EU importere 65 % av sitt koboltbehov (10 000 tonn årlig). 35 % produseres fra sekundære råmaterialkilder som brukte batterier, super-legeringer og harde metaller. Det er derfor av stor strategisk viktighet å få frem en verdikjede i Europa, både for primærproduksjon og gjenvinning av kobolt.

CROCIDILE-prosjektet har som mål å optimalisere og oppskalere en bioleaching-prosess for primære kilder. Parallelt med dette skal sekundære avfallsstrømmer rike på kobolt identifiseres og pre-konsentreres. Her vil det bli brukt nye og avanserte metoder for real-time høyhastighets-klassifisering. Ulike koboltholdige kilder som Litium ion-batterier og katalysatorer skal prosesseres til kobolt-konsentrater av høy kvalitet ved hjelp av en unik kombinasjon av avanserte mekaniske, våtmekaniske og pyrometallurgiske metoder. Andre verdifulle materialer som litium og karbon vil også bli ekstrahert. Deretter blir kobolt utvunnet selektivt ved hjelp av væske-væske-ekstraksjon og elektrolyse.

Sist, men ikke minst, skal de overnevnte kjemiske prosessene optimaliseres og oppskaleres i en kompakt og mobil kommersiell pilot som den første i sitt slag.

SINTEFs rolle i prosjektet er å validere de nye råstofftypene med hensyn på deres egnethet for koboltmetallelektrolyse. Hovedfokus de første årene vil være lab-skala elektrolyseforsøk i løsninger fra både primære og sekundære kilder. Viktige prosessparametre vil etableres og inngå som avgjørende input når den mobile piloten skal designes. Som en støtte til pilotkjøringen skal SINTEF etter hvert også konstruere og utføre forsøk i en pre-pilotcelle.

Corocodile EU prosjekt oppsett lab
Oversikt over apparatur og EW celle. Øverst i midten, en kobolt mynt.

Prosjektet har 24 partnere fra 11 land:

 • Spania: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (coordinator), Tecnalia Ventures S.L. Sociedad Unipersonal, LOMARTOV S.L. Applied Innovation Engineering, Optimización Orientada a la Sostenibilidad S.L (Idener)
 • Hellas: MONOLITHOS Catalysts and Recycling ltd, General mining and metallurgical company – LARCO S.A.
 • Østerrike: Kopacek KG, Saubermacher Dienstleistungs AG
 • Finland: Freeport Cobalt Oy, AkkuSer Oy
 • Italia: Ecorecycling Srl, Relight Srl
 • Norge: SINTEF AS, Glencore Nikkelverk AS
 • Storbritania: NATURAL HISTORY MUSEUM, Env-Aqua Solutions Ltd, Bangor University
 • Belgia: KU Leuven, PNO Innovation NV, Comet Traitements S.A.
 • Sverige: Stena Recycling International AB
 • Tyskland: Accurec Recycling GmbH
 • Frankrike: Société Nouvelle d'Affinage des Métaux SAS (SNAM), BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière)


Prosjektet har mottatt støtte fra EUs H2020 forskning og innovasjonsprogram, under Grant Agreement nr. 776473

For mer info om prosjektet, hjemmeside https://h2020-crocodile.eu/

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2018 - 31.05.2022