Til hovedinnhold
Norsk English

ProTrafo – Neste generasjon beskyttelse av tranformatorer

Transformatoren er en av de mest sentrale komponentene i et hvert kraftsystem. Transformatoren omformer spenningen mellom ulike nivåer, noe som er en forutsetning for kraftoverføring over lange avstander og påfølgende distribusjon til sluttbruker. Havari eller feil på en transformator kan gi svært høye kostnader for eieren (everk, industri), og det oppstår ofte avbrudd i kraftforsyningen.

Kontaktperson

Distribusjonstransformator

Transformatoren er koplet til et system som driftes med med 50 Hz sinusformet spenning. Av og til vil transformatoren bli utsatt for såkalte transiente overspenninger, som er spenningsforløp med kort varighet. Slike overspenninger skyldes lynnedslag, normale bryterkoplinger i kraftnettet, og feilsituasjoner. Disse overspenninger har ofte en veldig høy toppverdi og inneholder dessuten høyfrekvente komponenter. Slike overspenninger utgjør en fare for skader på transformatorens isolasjonssystem, noe altså kan føre til havari. For å beskytte transformatorer mot slike overspenninger benyttes egnet overspenningsvern som har til hensikt å redusere overspenningene til et ufarlig nivå.

Prosjektet har som målsetting å fremskaffe forbedrede metoder for å bestemme overspenninger vha. simulering i dataprogrammer. På den måten kan overspenningspåkjenningene predikteres, noe som gir grunnlag for valg av det mest hensiktsmessige overspenningsvernet.

Prosjektaktiviteten inkluderer avansert modellering av sentrale komponenter (transformator, jordingssystem), inkludering av modeller i egnet simuleringsprogram, simuleringseksempler, og utarbeidelse av retningslinjer for overspenningsbeskyttelse (jordingssystem, overspenningsavledere, RC snubbere,...). Virkningen av klimatiske endringer på lynaktiviteten blir også estimert.
Det vil bli utarbeidet REN-blad basert på de fremkomne resultatene.

Partnere:

Prosjektadministrator: Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS (REN)

 • SINTEF Energi
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Metorologisk institutt
 • Hafslund Nett
 • Eidsiva Nett
 • Agder Energi Nett
 • Skagerak nett
 • Møre Trafo
 • Mørenett
 • Stange Energi Nett
 • Sykkylven Energi
 • Gudbrandsdal Energi
 • Tysnes Kraftlag
 • Skjåk Energi 
 • Vang Energiverk
 • Royal SMIT Transformers B.V.
 • RTE - National Center for Grid Expertise

Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), finansiert av Norges Forskningsråd under ENERGIX-programmet.
Formålet med IPN-prosjekter er å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Utforsk fagområdene