Til hovedinnhold
Norsk English

Anbefalinger og forbedringsområder for pumping av makrell

Makrellen koker i nota. Foto: SINTEF Ocean, Guro Møen Tveit
Makrellen koker i nota. Foto: SINTEF Ocean, Guro Møen Tveit
Makrellens kvalitet og verdi påvirkes i stor grad av stress ved fangsting, håndtering og om-bordtakning. SINTEF har, med støtte fra Fiskeridirektoratet og FHF, kartlagt kvalitet og kvali-tetstap ved fangsthåndtering. «Beste praksis» for pumping og overpumping gir enkle og gode tips til hvordan makrellens kvalitet kan opprettholdes gjennom håndtering.

Den norske pelagiske flåten leverer i all hovedsak fisk som brukes til konsumanvendelse, en tilpasningen som over tid har vært viktig for å øke verdiskapningen fra fisket. En sentral utfordring for videre utvikling av den norske pelagiske fiskeflåten er utvikling av bedre systemer og løsninger for håndtering og oppbevaring av fangsten. Skånsom utforming og god funksjonalitet til bl.a. pumpeutstyr er avgjørende for å ivareta kvaliteten.

Pelagisk fisk, særs makrell, er en ekstremt delikat fiskeart hvor stress ved fangsting, håndtering og ombordtakning har stor effekt på overlevelse og derav også kvalitet. Under et fiske er det flere «produksjonsledd». I teksten under vises det til hvordan tilrette-legging for best mulig håndtering, i følgende ledd:

 • Fangstprosessen
 • Ombordtakning
 • Ombordhåndtering
 • Lagring
 • Lossing

Nedenfor følger anbefalinger og forbedringsområder i de ulike produksjonsleddene:

Fangstprosess:

 • Unngå for store kast, slik at en stresser fisken mindre og får en kortere oppholdstid i nota.
 • Rask, men skånsom ombordpumping av fangsten, slik at makrellen er i live når den pumpes om bord.
 • Unngå å tørke fisken for hardt, da fisken blir stresset og utmattet av å stå så tett i nota. Det oppstår også fort blodflekker i filetene ved slik hardhendt behandling.
 • Ved tørking av fangsten bør fargen på silvannet, som skilles fra fisken under fangstens tørkeprosess observeres. Rødlig farge (blodvann) på silvannet indikerer at fisken kan ha blitt tørket for hardt.
 • For å kunne gi ett klarere bilde av faktisk mengde i nota trengs det bedre metoder for fangstestimering.

Ombordtaking:

 • I forhold til fiskens kvalitet er det mer gunstig med myke overganger i pumpeforløpet, med få metallbend med så liten vinkel som mulig.
 • Unngå metallkanter som kan oppstå ved overganger mellom metall og for eksempel fleksible gummislanger, da dette er en potensiell kilde til skade på fisken.
 • Unngå for høye pumpetrykk (hydraulisk trykk), da det er større sannsynlighet for at det oppstår skader på fisken. Det samme gjelder ved for lave pumpetrykk.
 • Høy pumpehastighet forutsetter at pumpe, slanger, silkasse og renner tar unna fisken raskt uten at det oppstår motstand, slag eller unødvendige påkjenninger på fisken.

Overpumping:

 • Ettersom hovedårsaken til at overpumpet fisk kan få dårligere kvalitet er at den blir liggende for lenge i nota, så bør enn unngå å stresse fisken for mye ved for eksempel trenging ved tørking av nota.
 • Ved overpumping av makrell, som for direktepumping, er det gunstig å ha så få metallbender og metalloverganger under pumpeforløpet som mulig da metalloverganger er en potensiell kilde til skade på fisken.
 • Ikke pumpe med for høyt/lavt trykk.

Ombordhåndtering og lagring:

 • Unngå silkasser med unødvendig høy fallhøyde, rørgater med 90° bend, fordelingskasser og renner med skarpe kanter.
 • Ved å ha større avsilingssoner i silkassen får man bedre avsiling av sjøvannet i silkassen, og fisken går i tanker med rent avkjølt sjøvann.
 • Anbefalt fyllingsgrad i tanker for makrell 30/70 makrell/vann eller 40/60 makrell/vann avhengig av faktorer som sjøtemperatur, åteinnhold og fettinnhold i fisken.
 • Fisk som er tatt om bord skal kjøles snarest i is eller kjølt vann.
 • Lagringstemperaturen skal bringes ned mot og holdes så nær 0°C som mulig, helst i området mellom 0 og -1,5°C.

Lossing:

 • Jevn strøm av makrell fra lagringstank til mottakstank på land hvor en unngår avbrudd under pumpesekvensen ved lossing av fangst.
 • Trykklossing er en alternativ metode for lossing av fangst, hvor klaffskader ikke har blitt observert.
 • Ved god drift kan landanleggene informere fartøyene om hvilken pumpehastighet de anbefaler (basert på kapasitet) slik at en unngår unødvendige avbrekk under lossing.
 • Ha hensiktsmessig trykk på vakuumtanken under tømmesekvensen.

Du kan lese mer om kvalitet og pumping av pelagisk fisk på prosjektsiden for "Utvikling av beste praksis fpr pumping av pelagisk fisk" eller les saken Hvordan redusere problemene med pumping og overpumping? på Fiskeridirektoratet sine nettsider

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

26.04.2016 - 31.03.2017

Kontaktperson:

Guro Møen Tveit

Kontaktperson