Til hovedinnhold
Norsk English

SET-Nav – Veikart for utvikling av ren, sikker og effektiv energi i Europa

SET-Nav har som mål å tilby beslutningstøtte til Europas energisektor og dermed fremme utviklingen av gode teknologiporteføljer for å oppnå bærekraftig og effektiv energiforsyning. Prosjektet bygger på tre grunnpilarer: bred og faglig avansert modellportefølje, omfattende evaluering av scenarier for teknologisk og politisk utvikling og aktiv informasjonsspredning og dialog med industrien og andre beslutningstakere.

Kontaktperson

SET-Nav vil legge til rette for å utvikle teknologi for rene, sikre og effektive energiløsninger
SET-Nav vil legge til rette for å utvikle teknologi for rene, sikre og effektive energiløsninger

De siste årene har energisektoren i Europa fått strengere krav til renhet, leveringssikkerhet og effektivitet. For å møte disse kravene må alle parter bidra, fra forbrukere til politikere, fra akademia til industri, og fra alle land i og utenfor EU.

Det er imidlertid usikkert om det faktisk går an å styre teknologiutviklingen slik at målsettingen om bærekraftig energiforsyning kan nås. Prosjektet SET-Nav kobler eksperter fra flere fagområder, som energisystemmodellering, optimering og økonomi, sammen med beslutningstakere og interessegrupper i energisektoren. Målet er å bidra til at investeringer i FoU, infrastruktur og teknologier kan gjøres så bra som mulig, både nå og i framtiden. Med sitt flerfaglige perspektiv skal SET-Nav utforme et veikart for politiske beslutninger, investeringer og teknologiutvikling innenfor energisektoren, slik at energibehovet kan dekkes på en bærekraftig måte.

Prosjektet er basert på tre grunnpilarer: modellutvikling, evaluering og formidling og dialog.

1. Modellutvikling
Prosjektpartnerne har allerede utviklet et mangfold av matematiske modeller med energifokus, som er klare til bruk. Modellene har ulike dekningsområder og omfang, bygger på ulike teoretiske forutsetninger og har ulike formål. SET-Nav skal sørge for at modellene effektivt kommuniserer med hverandre og dermed utfyller hverandre. Slik kan analysene bli mer omfattende og med flere perspektiver enn hver enkel modell vil kunne oppnå hver for seg. SINTEF bidrar med REMES, en makroøkonomisk likevektsmodell (computable general equilibrium model, CGE), som sammen med andre makroøkonomiske modeller (SEURECOs Nemesis og Fraunhofers ASTRA) skal evaluere effekter av teknisk innovasjon og ulike politiske føringer for økonomien i EU-landene.

2. Evaluering av scenarier for politisk og teknisk utvikling
Flere casestudier som kombinerer ulike modeller hjelper til med å formulere mulige baner for teknologisk og politisk utvikling i energisektoren, sett fra ulike perspektiver og med ulike mål. Disse scenariene – og dermed også de bakenforliggende politiske føringene og reguleringene – vurderes etter tre hoveddimensjoner: bærekraft, drifts- og leveringssikkerhet og effektivitet.

3. Formidling og dialog
I tillegg til vitenskapelig og allmenn formidling skal prosjektet ha en aktiv dialog med interessegrupper i industri og politikk for å sikre praktisk relevans og god forankring av prosjektresultatene og anbefalingene i energisektoren.

    

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

SET-Nav er et EU H2020-prosjekt (2016-2019) med 15 partnere fra forsknings- og høyskolesektoren og industrien i Europa. NTNU og SINTEF er norske deltakere. Prosjektet koordineres av Technische Universität Wien.

 

Les mer om SET-Nav på prosjektets hjemmeside