Til hovedinnhold
Norsk English

Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett

Prosjektet skulle undersøke hvordan ny smartgrid-teknologi kan utnyttes i det elektriske distribusjonsnettet til å redusere avbrudd i strømforsyningen og samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd.

Kontaktperson

Et viktig element i smarte distribusjonsnett er å ta i bruk ulike sensorer som kan oppdage når det inntreffer feil i nettet. Utnyttelse av denne informasjonen gir potensialer for reduksjon i både antall og varighet av avbrudd i strømforsyningen. Sensorene kan utnyttes for smartere feil- og avbruddshåndtering gjennom at feil i nettet raskere detekteres, lokaliseres og isoleres. Dette gir en raskere gjenoppretting av strømforsyningen for de sluttbrukerne som har opplevd avbrudd. Sensorenes evne til å oppdage feil i nettet kan også bidra til å redusere antallet koblinger under driftsforstyrrelser, og dermed resultere i færre kortvarige avbrudd og spenningsfall.

Informasjon om feil i nettet kan samles inn ved å knytte sensorene til driftskontrollsystemet. Videre kan denne informasjonen kombineres med ulike målinger i nettet til å beregne avstanden til feilstedet. Dette vil redusere tid til feilsøking og gi beslutningsstøtte for driftsoperatørene til å foreta raskere koblinger for å gjenopprette strømforsyningen.

Utnyttelse av slike smartgrid-teknologier kan videreføres i et såkalt selvreparerende nett. Slike nett er karakteriserte ved at de utnytter digitale komponenter og kommunikasjonsløsninger til å overvåke nettet for automatisk å oppdage feil, isolere feilsted og gjenopprette forsyning til øvrige deler av nettet. Resultatet vil være ytterligere reduksjon i antall avbrudd og avbruddsvarighet.

For at nettselskapene skal kunne ta den nye teknologien i bruk, må utstyret testes og demonstreres for å verifisere funksjonalitet og ønsket effekt. Det skal også utvikles ny metodikk som kan brukes til å beregne nytte av og kostnader ved å ta i bruk teknologien. Metodikken vil ha som formål å identifisere hvor i nettet potensialene finnes og hvor løsningene er lønnsomme, og som beslutningsstøtte i driften. Prosjektet vil bidra til mer effektiv nettdrift og reduserte samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til avbrudd i strømforsyningen.

Demo- og uttesting av ulike feilindikatorer foregikk hos Hafslund Nett og Skagerak Nett i totalt 7 ulike nettområder, både luftnett og kabelnett. Det ble testes ulike typer kortslutnings- og retningsbestemte jordslutningsindikatorer, kombinert med fjernstyring og bruk av målinger til estimering av avstand til feilsted. Senere i prosjektet ble også automatiserte koblingsprogram testet og demonstrert (selvreparerende nett).

Prosjektet inngikk i Demo Norge under Smartgridsenteret.


Prosjekteier var Hafslund Nett
Kontaktperson: 

Kontaktperson hos  Skagerak Nett: 


Prosjektet var et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med IPN-prosjekter er å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2017