Til hovedinnhold
Norsk English

Culclim

Et prosjekt i Klimaforsk - folkets klimaforskning

CulClim er en tverrfaglig mulighetsstudie som opererer i grensesnittet mellom sosialvitenskap og teknologi. Prosjektet har som mål å øke kunnskapen blant folk om tiltak for å minske klimapåvirkning og oppnå klimatilpasning i verneverdige bygninger og byområder. Og for å få både samfunnet og folk flest til å engasjere seg og gjennomføre tiltak.

I prosjektet samarbeider SINTEF Byggforsk og NIKU som forskningspartnere, og har i tillegg etablert et samarbeid med Universitetet i Uppsala (Campus Gotland) og NMBU på Ås (med mulighet for tilknytning av mastergradsstudenter).

Tiltakene som skal utvikles og gjennomføres i prosjektet, skal være rettet mot kulturelt verneverdige bygningsmiljøer, og være gjennomførbare og effektive i arbeidet for å oppnå energieffektivisering og klimatilpasning. Resultatene fra prosjektet er ventet å ha stor betydning og gi et viktig bidrag i innsatsen med å redusere negativ menneskelig påvirkning på klimaet ved drift og bruk av bygninger. Videre forventes det at resultatene skal bidra til økt robusthet i kulturelt verneverdige bygninger og omgivelser, og at de strategiene og tiltakene som etableres i prosjektet også vil kunne overføres til annen eksiterende bygningsmasse.

Det er gjennomført en studietur med worskhop i Visby, Gotland i Sverige. I tillegg til litteraturgjennomgang og -kartlegging, er den metodiske tilnærmingen i prosjektet kvalitative casestudier av en bygård på Grünerløkka i Oslo.

Det vil bli gjennomført intervjuer og urban living labs/mind mapping med beboere/brukere og næringspartnere som bruker bygården som deltakere.

NRK har sagt seg villig til å bidra med utvikling av et program på TV eller radio for å dokumentere og spre kunnskapen som utvikles i prosjektet. Forskerne våre som bidrar i prosjektet har bred vitenskapelig bakgrunn; miljøpsykolog, samfunnsviter, sivilingeniører og sivilarkitekter. I tillegg til metodeutvikling, og TV og/eller radioprogram, skal det publiseres vitenskapelige artikler, konferanseartikler og sluttrapport i prosjektet.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet KLIMAFORSK – Folkets klimaforskning. SINTEF Byggforsk står sammen med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning).

Les mer om Klimaforsk her

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017