Til hovedinnhold
Norsk English

RENERGI – StøpSmi. Energibesparende smiprosesser

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye energibesparende prosessforløp for fremstilling av høykvalitets aluminiumkomponenter til bruk i bil- og flyproduksjon. Dette vil gjøre produksjonsprosessen billigere. Norske smibedrifter får dermed muligheten til å øke sine markedsandeler og åpne for nye markeder for aluminium smigods. I tillegg vil støperibransjen få mulighet til økt volum av aluminium støpegods.

Kontaktperson

I produksjonen av smidde aluminiumprodukter på tradisjonelt vis, er det svært vanlig med flere for-forminger før det endelige produktet har fått sin geometriske form som vist i figuren under. Det er en energikrevende prosess som også gir store materialtap, såkalt "skjegg". Støping og smiing er prosesser som i dag benyttes hver for seg og produktene har stor variasjon i bruksområder (blant annet til bil- og flyindustri).

I StøpSmi-prosessen skal flere prosesstrinn fjernes for å spare energi og redusere kostnader. Idéen med prosessen er at smiemnene skal støpes nær pressa der smiingen skal foregå. På denne måten kan man smi mens metallet enda er varmt, og energien fra støpeprosessen kan utnyttes. Sammenkobling av disse prosessene i en StøpSmi-prosess er svært interessant rent prosessteknisk, i tillegg til at materialsvinn og energibruken reduseres . StøpSmi

Prosjektet utføres i tett samarbeid mellom Farsund Aluminium Casting AS - A Benteler Automotive Company (støperi), Raufoss Technology AS (smibedrift), Scania (bilprodusent), SINTEF Raufoss Manufacturing AS og SINTEF Materialer og kjemi (forskningsinstitutter). 

Prosjektet har en økonomisk ramme på 14,5 MNOK over fire år. Norges forskningsråd støtter prosjektet med 35 % gjennom RENERGIX-programmet. Resten finansieres av deltagerbedriftene. 

Samarbeidet mellom partnerne om FoU-aktivitetene er avgjørende for å kunne nå målet siden ingen av dem har den nødvendige kompetansen alene. SINTEF kan her bidra sterkt med kunnskap og et integrert støpe- og formingslaboratorium.

 I prosjektet skal en først gjennomføre StøpSmi-forsøk i SINTEFs laboratorier etter simulering av støpeprosessen og smiprosessen. Ved bruk av simulering skal en finne fram til underlag for verktøykonstruksjon. Etter laboratorieforsøkene, skal prosessen prøves ut hos de deltagende bedriftene. De produserte komponentene skal så gjennomgå forskjellige materialprøver i tillegg til at mikrostrukturen skal undersøkes.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2015