Til hovedinnhold
Norsk English

Permaskjørt - Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks

Dagens avlusingsmetoder med badebehandling i helpresenning eller brønnbåt kan medføre konsekvenser som skader og stress for fisken og som gir produksjonstap. Samtidig vil selve operasjonen påføre oppdretteren store kostnader i form av utstyr, kjemikalier og driftsutgifter for ekstra personell og fartøy. Økt bruk av kjemikalier har gitt problemer med resistensutvikling, og det er generelt et stort behov i havbruksnæringen for alternative metoder for å redusere mengden og kontrollere påslag av lakselus i anleggene.

Konseptskisse av permaskjørt med pumperør for å øke vannsirkulasjon

Tanken er at et presenningskjørt som henger permanent på merdene utenfor nota vil ha en forebyggende effekt mot lakselus. Luselarvene er kjent for å oppholde seg i de øvre vannlagene og skjermingen burde kunne redusere påslaget av lus betraktelig. En slik forebyggende løsning vil kunne redusere bruken av kjemikaliebasert avlusing. 

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å dokumentere effekten av Permaskjørt i forhold til å redusere luspåslag i tillegg til å dokumentere hvordan innretningen påvirker miljøet i merden, fiskens biologiske forhold og merdens hovedkomponenter i forhold til en merd uten Permaskjørt.

Følgende delmål foreligger:

  1. Kartlegge hvordan en merd med Permaskjørt deformeres når den blir utsatt for ulike strømhastigheter og de mekaniske kreftene som virker på den, og sammenligne tilfellene med og uten pumping av vann med merd uten skjørt, ved å gjøre fysisk modellforsøk. Verifisere numerisk beregningsmetode.
  2. Utvikle forslag til utforming av Permaskjørt og oppheng av pumpe med hensyn til krefter som virker på komponentene.
  3. Utvikle forslag til utforming av løsning for pumping og fordeling av vann på bakgrunn av fysisk strømningsforsøk og numeriske strømningsanalyser.
  4. Se på hvordan Permaskjørt, med og uten pumping av vann, påvirker luspåslag, generell fiskehelse, fiskeatferd og miljøforhold i vannet i merden ved å gjøre målinger over 12 måneder på fullskala merder med fisk.
  5. Vurdere kost-nytte av Permaskjørtet, med og uten pumping av vann, som konsept i forhold til regulering av O2-nivået i merden, energiforbruk og reduksjon av luspåslag.
  6. Dokumentere resultatene og analysene fra forsøkene i en sluttrapport

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

03.12.2012 - 31.12.2014

Finansiering

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Industripartnere

Deltakere

Industri

Botngaard AS (prosjekteier)

Xylem Flygt AS

Aqualine AS

Storvik Aqua AS

Yara Praxair AS

Sinkaberg-Hansen AS

Ellingsen Seafood AS

Salmonor AS

Lingalaks AS

FoU

SINTEF Fiskeri og havbruk AS (prosjektleder)

Veterinærinstituttet

Havforskningsinstituttet

Omtaler i media