Til hovedinnhold
Norsk English

Trygge spor

Personer med demens er en stor diagnosegruppe blant brukere av kommunale omsorgstjenester. Lidelsen fører til flest år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet, og krever mest ressurser av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.

Kontaktperson

Fem kommuner samarbeider med forskerne om å bringe frem ny kunnskap i pleie- og omsorgstjenesten. Kommunene Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord bidrar til en praksisnær forskning for å finne svar på følgende: Kan GPS brukes som verktøy i demensomsorgen? Hvilken effekt har en slik bruk? Hvordan vil bruken påvirke organiseringen av tjenestene? Hvordan skal tjenesten organiseres? Hvordan finner vi de riktige brukerne?

Også flere bedrifter er involvert i arbeidet. De leverer eksisterende produkter og systemløsninger som underlag for forskningsarbeidet og prosjektet bidrar i utviklingen av nye og forbedrede løsninger og produkter.
 
I første fase av forskningsprosjektet Trygge Spor har et femtitalls personer med demens brukt GPS over en periode fra noen uker opp til ett år. Resultatene viser at lokaliseringsteknologien bidrar til økt trygghet, frihet og livskvalitet - både for demente og de pårørende. Prosjektet jobber nå videre med en klar ambisjon om å implementere GPS som et verktøy i demensomsorgen i kommunene. 

Økt livskvalitet med GPS! Tydelige funn fra første fase av prosjektet!

Trygge spor I var et offentlig innovasjonsprosjekt finasiert av Oslofjordfondet. Prosjektet ble organisert gjennom en forstudie i 2011 og en hovedstudie i 2012. Fem kommuner har samarbeidet om å utvikle kunnskap vedrørende bruken av GPS, for å bidra til at personer med demens opplever en tryggere og mer aktiv hverdag. Videre vil en skape større forståelse for pårørendes situasjon og vurdere hvilke nytte ansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester mener bruken av GPS gir.

Gjennom praksisnær forskning er det forsøkt å gi svar på hvordan en GPS-løsning med støttesystemer kan utvikles for å møte behovene til målgruppene. Å vurdere om teknologien har effekt og nytte for personer med demens, deres pårørende og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, har vært prosjektets overordnede mål. Prosjektet har videre studert organisering av tjenesten og hvordan GPS-løsninger kan forbedres.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2011 - 31.12.2015

FAKTA OM PROSJEKTET

Mer informasjon
Trygge spor
(prosjektweb for Velferdsteknologi)

 

Trykksaker

Hvordan ta i bruk GPS? (plakat,  pdf, 4 MB)
Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? (hefte, pdf, 4 MB)

 

Samarbeidspartnere
Drammen kommune, Bærum kommune, Trondheim kommune, Bjugn kommune og Åfjord kommune

 

Forskningspartnere
SINTEF og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

 

Utforsk fagområdene