Til hovedinnhold
Norsk English

GNIST studiekvalitetsundersøkelse i lærerutdanningene

Kunnskapsdepartementet har engasjert SINTEF til å kartlegge oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. Kartleggingen er ett av flere prosjekter som skal finne gode indikatorer på om GNIST-partnerskapet og GLØD-prosjektet i utdanningssektoren er på rett vei for å nå målene sine. Dette prosjektet har kartlagt hvordan fire målgrupper oppfatter kvaliteten på selve lærerutdanningen. De fire målgruppene er: - Lærerstudenter (i allmennlærerutdanningen/grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanningen, 5-årig integrert lektorutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning og førskolelærerutdanningen) - Lærerutdannere (ansatte og ledere ved utdanningsinstitusjoner som tilbyr de nevnte lærerutdanningene) - Praksislærere (i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring) - Skoleledere (rektorer ved de nevnte skoletypene) og barnehagestyrere

Kontaktperson

Foto: Tobias R Metoc (CC BY-SA)

Prosjektet har gått i tre faser:

Fase 1 (jan-feb 2010): Hvilke kvaliteter bør lærerutdanningene ha?
Siden et hovedpoeng med prosjektet var å måle vurderingene på grasrota, spurte vi først hvilke kvaliteter ved lærerutdanningen de fire målgruppene la størst vekt på. Engasjerte og reflekterte mennesker gjorde dette gjennom fokusgruppeintervjueri Trondheim, Tromsø, Sogndal og Oslo, og vi gjorde vårt beste for å bake det inn i et spørreskjema (til bruk i fase 2 og 3).

Fase 2 (mar-des 2010): Hvilke synspunkter har lærerstudenter, lærerutdannere, praksislærere og rektorer på studiekvaliteten i lærerutdanningen i dag?
Spørreskjema for en landsdekkende undersøkelse blant de fire målgruppene ble sendt ut. Dette spørreskjemaet var i stor grad basert på innspillene fra fase 1. Skjemaet ble fylt ut på nett. Høsten 2010 ble det skrevet en rapport på grunnlag av det innsamlede datamaterialet. Kunnskapsdepartementet og GNIST har brukt rapporten som et grunnlag for å forstå hvilke forbedringspotensialer som finnes for lærerutdanningen, sett fra de fire målgruppenes ståsted.

Last ned rapporten: Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer (pdf-fil 2 MB)

Fase 3 (jan-des 2013): Hvilke synspunkter har de samme gruppene, nå også knyttet til førskolelærerutdanningen, i 2013?
I 2013 var de første grunnskolelærerne etter ny ordning snart ferdig utdannet, og det var derfor et passe tidspunkt for å gjenta spørreundersøkelsen for å se hvordan situasjonen hadde utviklet seg. Førskolelærerutdanningen ble også inkludert i undersøkelsen i 2013.

Last ned rapporten: Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013 (pdf 8 MB) og vedlegg til rapporten (pdf 2 MB)

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2010 - 31.12.2014

Utforsk fagområdene