Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøgevinst ved velfungerende AMS i full skala

Hovedmålet for prosjektet var å realisere miljøgevinstene relatert til fullskala innføring av AMS.  

Kontaktperson

Delmål:

  • Effektivisere datahåndteringen ved fullskala innføring av AMS. Prosjektet skal bidra til at ny informasjon relatert til AMS håndteres mest mulig rasjonelt og at informasjonen gjøres tilgjengelig for relevante oppgaver/aktiviteter.
  • Etablere et grunnlag for å kunne utløse miljøgevinster i form av redusert energi- og effektforbruk ved å bevisstgjøre husholdningskunder på eget forbruk basert på lokal informasjonsoverføring, lokal styring og bruk av kundedisplay.

Prosjektet inngikk som en BIP (Brukerstyrt InnovasjonsProsjekt i RENERGI-programmet til Forskningsrådet)


Delaktiviteter

Fokus i prosjektet var informasjonsutveksling internt hos nettselskap og mellom nettselskap og husholdningskunder (Del 1). Data fra målere i nettstasjoner ble også benyttet. Prosjektet arbeidet for å realisere miljøgevinst gjennom økt energieffektivitet og økt bevissthet blant husholdningskunder (Del 2). Dette er illustrert i figuren nedenfor.

 


Del 1 - Interne IT-systemer

Effektivisering av nettvirksomhetens oppgaver som følge av fullskala innføring av AMS

Med utgangspunkt i fullskala implementering av AMS bidro prosjektet til en rasjonell informasjonsutveksling mellom IT-systemer internt hos nettselskap og mot kunde. Fullskala implementering av AMS-teknologi og utnyttelse av denne teknologien til mer enn tradisjonell måling og avregning, var et viktig bidrag for bl.a. SmartGrid i Norge. Betegnelsen ”SmartGrid” ble her benyttet hvor ny informasjonsteknologi ble implementert og brukt for bl.a. å oppnå økt leveringssikkerhet, energisparing og -effektivisering, nye tjenester, effektivisering og automatisering av ulike oppgaver.

Fullskala utrulling av AMS vil bidra til økt informasjon om nettdriften som f.eks. registrering av avbrudd, momentanavlesning av forbruk, registrering av spenningskvalitet, registrering av forbruk i nettstasjon og hyppigere måling av forbruk hos kunde. Ved strukturering og filtrering av denne informasjonen kan portaler benyttes for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for relevante aktører som bl.a. kundesenter, nettplanleggere, ansatte ved driftssentral og den enkelte kunde. En slik tilpasning av informasjon ut fra arbeidsoppgaver kan forenkle og effektivisere hverdagen for den enkelte, og kundene kan oppleve økt service.

Ved fullskala AMS blir både dataomfanget og behovet for standardiserte løsninger økt og man unngår ”skreddersøm” hos det enkelte selskap. Fullskala AMS medfører at mer data behandles hyppigere enn tidligere. I tillegg vil det også være ny anvendelse av AMS-data, i forhold til dagens måledata. Dette vil være et viktig bidrag mot et velfungerende SmartGrid.

Innen denne delaktiviteten ble det gjort en trinnvis kartleggingsprosess av ”verdikjede” fra kunde til nettselskap og internt hos nettselskap, med utgangspunkt i.:

  • Hvilke oppgaver/funksjoner kan ha nytte av fullskala AMS? (Måling og avregning, FASIT, nettplanlegging, nettdrift…)
  • Hvilke data (hendelser) kan man få fra måler hos kunde og evt. i nettstasjon? (kWh/h, leveringskvalitet, avbrudd…)
  • Hvilke (arbeids)prosesser trenger hvilken type data? (Evt. hvilken rolle hos nettselskap har behov for hvilken type data?)
  • Hvilke IT-systemer berøres av fullskala AMS? (KIS, måleverdisystem, NIS, SCADA…)
  • Hvordan kan ny data og automatiserte rutiner bidra til å forenkle oppgaven til ulike ansatte?
  • Hvilke aktører/roller trenger hvilken type data? (kundesenter, nettplanleggere, ansatte ved driftssentral, kunde…)

Del 2 - Realisering miljøgevinst

Realisering av miljøgevinst ved økt energieffektivitet

I denne delaktiviteten ble det gjennomført case med husholdningskunder, hvor det ble prøvd ut teknologi (kundedisplay og lokal styringsteknologi), ulike typer informasjon (miljøgevinst ved energieffektivisering og forbruksinformasjon) og ulike prissignaler (f.eks. spotpris på timebasis).

Formålet var å kunne identifisere hvordan man kan øke kundenes bevissthet på eget forbruk og dermed bidra til at kundene reduserer sitt elektrisitetsforbruk (energi og effekt).

Prosjektet testet ut display som muliggjorde at kundene fikk oppdatert informasjon om eget forbruk – enten i form av energiforbruk eller kostnader for valg tidsenhet.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2013